Morell (SD) ställer ny fråga till Eneroth (S) om Transportstyrelsens företagskontroller

”Regeringen tar alltför lätt på kritiken”

Sverigedemokraten Thomas Morell tar nya tag för att få infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att vidta åtgärder för att säkerställa en rättssäker kontroll av kör- och vilotider i företagens lokaler. Kontroller som idag åligger Transportstyrelsen, men som Morell menar har många brister. Likaså menar Morell att regeringen tar allt för lätt på den kritik som riktas mot myndighetens sätt att sköta kontrollverksamheten.

Thomas Morell hänvisar till en nyligen publicerad tidningsartikel som berättar om ett åkeriföretag som påtalar allvarliga brister i Transportstyrelsens sätt att utföra sina företagskontroller. Kritiken handlar om kör- och vilotider.

Företaget i artikeln som Morell pekar på, arbetar aktivt med kör- och vilotider där företagsledningen har en kontinuerlig dialog med sina förare om vikten av att följa lagstiftningen. Trots detta arbete påförs företaget flera hundra tusen kronor i sanktionsavgifter. Och de är inte ensamma i den här situationen, menar Morell.

Han förklarar att branschorganisationen Transportföretagens jurist i samma artikel påtalar att myndighetens kontroller är alldeles för fyrkantiga.


Morell tillägger att han
tidigare ställt en fråga till Tomas Eneroth om Transportstyrelsens företagskontroller. ”Jag upplever att regeringen tar alltför lätt på transportbranschens kritik mot Transportstyrelsens sätt att utföra sina kontroller”, skriver Thomas Morell och menar att det ”är synnerligen allvarligt när åkeri- och bussföretag inte upplever att kontrollerna sköts på ett korrekt sätt och att myndigheten inte hjälper och stöttar de företag som efterfrågar myndighetens stöd”.

Som en följd av det, är företagarnas förtroende för myndigheten på väg att urholkas ordentligt, och det borde rimligen få regeringen att agera kraftfullt, understryker Morell.

Han menar att problemen med Transportstyrelsens kontroller är flera, men att det allvarligaste är att myndigheten inte ser skillnad på ett mänskligt misstag och medvetet fusk. ”För mig som själv har arbetat med kontroller på väg och i företagens lokaler visar detta på grundläggande kompetensbrist i kontrollverksamheten”, förklarar Morell.

Han pekar dessutom på att Transportstyrelsen inte besöker åkeriföretag när detta efterfrågas av branschen, och att myndigheten hänvisar till resursbrist när transportföretag vädjar om myndighetens hjälp.

Att inte ge den hjälp och information som efterfrågas till den som berörs av myndighetens kontroll står i direkt kontrast till förvaltningslagen (2017:900), menar Thomas Morell och citerar en del av lagstiftningen;
”Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen.”.

Thomas Morells fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth lyder:
”Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa en rättssäker kontroll av kör- och vilotider i företagens lokaler?”.

Senast den 30 oktober ska Eneroth återkomma med svar på frågan.