Ministern svarar på Morells frågor om felbehandling: ”Finns möjlighet att anmäla klagomål”

Thomas Morell (SD) håller Sveriges ministrar varma, bland annat genom att skicka skriftliga frågor till dem om sådant som han anser är missförhållanden som bör lyftas på ministernivå. Hans senaste frågor var adresserade till socialminister Lena Hallengren (S).

Thomas Morell tar i de två frågeställningarna upp ett och samma ärende som gäller en chaufför som för en tid sedan skadades allvarligt i en fallolycka. Morell skriver att mannen i det olyckliga fallet ådrog sig svåra skador såsom spräckt skalle och en stor inre blödning i hjärnan.

När mannen vårdades, gavs han bland annat medicin som är avsedd för epilepsi. ”Detta trots att ingen utredning utförts avseende den diagnosen. För en yrkesförare med högre behörigheter får en sådan felbehandling katastrofala följder då det omedelbart innebär att de högre körkortsbehörigheterna återkallas av Transportstyrelsen”, förklarar Thomas Morell.

Lena Hallengren har nu besvarat Thomas Morells frågor som handlade om vilka åtgärder ministern avser att vidta för att stärka skyddet för de yrkesförare som blivit felaktigt medicinerade för epilepsi och vilka åtgärder ministern avser att vidta för att undvika den här typen av medicinsk felbehandling.


Hallengren förklarar i sitt svar
att om en patient upplever att han eller hon har fått felaktig behandling i vården, finns möjlighet att anmäla klagomål till den verksamhet där man har fått vård. Vårdgivarna är skyldiga att ta emot och svara på klagomål. Vidare kan patientnämnderna ge stöd till patienter för att föra fram sina synpunkter och klagomål till vårdgivarna. En patient kan även anmäla ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg som är tillsynsmyndighet både över vårdverksamheter och hälso- och sjukvårdspersonal.

Lena Hallengren menar att hon i egenskap av socialminister inte kan uttala sig i fråga om en ansvarig läkare i ett specifikt fall har gjort en korrekt medicinsk bedömning och om den skadade har fått lämplig medicinsk behandling. Däremot, menar hon, ser regeringen till att det finns regelverk och ett system för att framföra klagomål inom vården.


För att generellt sett undvika
att medicinska felbehandlingar sker är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal utför sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det ska patienterna kunna lita på, förklarar Lena Hallengren.

Hon avslutar sitt svar med att berätta att Socialstyrelsens nationella riktlinjer innehåller vägledning och rekommendationer om behandling av sjukdomar och är ett stöd till vårdgivarna, så att patienterna kan få en kunskapsbaserad, god och säker vård. Vidare har regeringen initierat flera satsningar på patientsäkerhetsområdet i syfte att bland annat stärka hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete för att minska vårdskador.

Thomas Morell (SD) har nu fått svar på sina frågor från socialminister Lena Hallengren (S).
Thomas Morell (SD) har nu fått svar på sina frågor från socialminister Lena Hallengren (S).