Sveriges Åkeriföretag: ”Skarpare krav måste gälla även vid kombitransporter”

Arbetsmarknadsdepartementet föreslår flera förändringar i utstationeringslagen. Sveriges Åkeriföretag, SÅ, uppskattar att cabotagetransporter ska omfattas av samma lagkrav. Men även kombitransporterna måste ingå, för att minska den osunda konkurrensen inom vägtransporterna.

En av förändringarna som föreslås är att polisen ska kontrollera att en anmälan gjorts till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister, i samband med kontroller av cabotagetransporter. Detta måste också ske vid kontroller av kombitransporter, som behöver omfattas av samma regler, anser Sveriges Åkeriföretag i ett remissvar.
– Vi vill motverka den orättvisa spelplan som råder, med betydligt högre kostnader för svenska transportföretag jämfört med de som utländska transportföretag har för sina förare, säger John Woxström, jurist vid Sveriges Åkeriföretag och tillägger:

– Vi anser att det finns en direkt koppling mellan EU:s kombidirektiv, där det ställs krav på att inneha tillstånd för att få utföra internationella transporter, och den förordning där förutsättningarna för ett sådant tillstånd bestäms, där det också finns en hänvisning till utstationeringsbestämmelserna.

Att Arbetsmiljöverket ska underrättas om en anmälan till utstationeringsregistret inte har skett, som nuvarande förslag föreskriver, räcker dock inte för att bestämmelsen ska vara avskräckande.
– Om en cabotagetransport och kombitransport inte har anmälts till registret så ska polis och tull få en befogenhet att kunna besluta om hindrande av fortsatt färd med det kontrollerade fordonet eller fordonståget, säger John Woxström som menar att det är en brist att enbart Polismyndigheten, och inte även Tullverket, föreslås få en skyldighet att göra kontroller mot Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister.

Dessutom borde det också införas en möjlighet att klampa, det vill säga fysiskt hindra fordonet eller fordonståget. Viljan att följa bestämmelserna om att anmäla till utstationeringsregistret skulle rimligen öka och också tvinga fram att sanktionsavgiften betalas in, menar man inom SÅ.
– Vår åsikt är att det är en alltför tandlös åtgärd om polis och tull enbart ska sända en anmälan till Arbetsmiljöverket. Konsekvensen blir fördröjningar och risk att den misstänkte hinner lämna landet innan konsekvenserna hinner verkställas, säger John Woxström.

Fotnot:
I den svenska lagen om utstationering bestäms förutsättningar om löner och semester.

Om artikeln

Publicerad: 2017-10-05 11:52
Kategori: Nyheter
Taggar: Kombitrafik Sveriges Åkeriföretag Utstationering