Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) på det första dialogmötet om godstransporter i januari 2024. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet. Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) på det första dialogmötet om godstransporter i januari 2024. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet.

Utveckling av godstransporter på agendan

Nya initiativ tas för utveckling av godstransporterna. De senaste månaderna har infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson stått värd för en rad möten på temat godstransporter. Vid dessa möten har branschen bidragit med inspel om fortsatt utveckling av godstransporterna för att öka näringslivets konkurrenskraft, samhällets robusthet och omställningen till fossilfrihet.

Godstransporterna har stor betydelse för samhället och det är angeläget med ett godstransportsystem som stärker jobb och tillväxt i hela landet.
– Regeringen fortsätter nu det strategiska arbetet med att utveckla förutsättningarna för godstransporter, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD).

Vid två dialogmöten har aktörer inom godstransportbranschen och andra berörda branscher samlats för att diskutera viktiga utvecklingsområden och åtgärder. Därutöver har representanter från branschorganisationer bjudits in till ett godstransportforum för att löpande under mandatperioden föra dialog med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Dialogmötena har utgått från fyra centrala teman: intermodalitet, konkurrenskraft, robusthet samt fossilfria och effektiva transporter.

Nyttjandet av infrastrukturen behöver optimeras och transporterna effektiviseras.
– De olika transportslagen ska komplettera varandra, inte ställas emot varandra, säger Andreas Carlson.

Det har varit en bredd av aktörer som deltagit vid departementets möten och det finns många gemensamma intressen. Det gäller inte minst behovet av ett systemperspektiv på godstransporterna.

Samtalen om intermodalitet har kretsat kring kapacitetsutmaningar, vikten av transporternas tillgänglighet, tillförlitlighet, kostnader samt nodernas centrala roll. I samtalen om stärkt konkurrenskraft lyfte deltagarna bland annat kompetensbehov, potentialen med digitalisering, vikten av innovationer och tillgång till energi och drivmedel.

En destabiliserad omvärld visar på behovet av ett driftsäkert godstransportsystem som fungerar även när samhället drabbas av kriser, vare sig de beror på fientliga handlingar, pandemier eller klimatförändringar.

Stora utmaningar möter man bäst tillsammans.
– Jag är därför tacksam över att få ta del av aktörernas syn på detta, Andreas Carlson.

De dialogmöten som ägt rum har varit välbesökta med representanter från såväl transportföretag och branschföretag som varuägare, myndigheter och regioner.