Kraftsamling för elektrifiering av transportsektorn

Regeringen har i regleringsbreven för 2024 beslutat om flera uppdrag för att påskynda elektrifieringen av transportsektorn. Det handlar bland annat om att främja utbyggnaden av hemmaladdning i flerfamiljshus och att identifiera kommuner som skapar förutsättningar för elektrifiering av sjöfart.

Elektrifiering av transportsektorn är central för att nå Sveriges klimatmål och är viktig för industrins konkurrenskraft.
– Nu tar vi viktiga steg för att förbereda samhället för en storskalig elektrifiering alla trafikslag. Uppdragen syftar bland annat till att förenkla för elektrifiering av sjöfart, påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur och förenkla för hemmaladdning för hushåll i flerbostadshus i hela landet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD).

Uppdragen riktar sig till flera olika myndigheter i respektive regleringsbrev för 2024 och sammanfattas i listan nedan:
Transportstyrelsen ska vidta åtgärder för att underlätta för certifiering av nya lösningar kopplade till elektrifierad sjöfart med fokus på konvertering av fartyg till eldrift.
Trafikanalys ska ta fram ett kunskapsunderlag om en storskalig elektrifiering av transportsektorn. Kunskapsunderlaget ska bland annat omfatta en kartläggning av konsekvenser för till exempel markanvändning, elnät och beredskap – både lokalt, regionalt och nationellt.
• Boverket ska identifiera kommuner som genom bland annat samhällsplanering skapar förutsättningar för elektrifiering av sjöfart, inklusive kollektivtrafik, och redovisa goda exempel på hur det kan genomföras.
Energimarknadsinspektionen ska utreda och ta fram en metod för att hantera och använda nätutvecklingsplaner i energiplaneringssyfte, bland annat för att kunna möjliggöra för en skyndsam elektrifiering av alla trafikslag.
Statens energimyndighet ska redovisa hur myndigheten avser att bygga upp och utveckla den nationella samordningen för laddinfrastruktur.
Länsstyrelserna ska vidta åtgärder för att främja utbyggnaden av hemmaladdning för elfordon för hushåll i flerfamiljshus.

Länsstyrelserna har god vana av att främja länens utveckling och att främja samverkan mellan aktörer.
– Länsstyrelserna har nu fått i uppdrag att leda och samordna det regionala genomförandet av energi- och klimatpolitiken genom att bland annat främja klimatåtgärder så som att vidta åtgärder för att främja utbyggnaden av hemmaladdning för elfordon för hushåll i flerfamiljshus. Detta uppdrag är en viktig del i regeringens arbete med att påskynda elektrifieringen av transportsektorn, säger civilminister Erik Slottner (KD).