ECA vill att EU agerar skyndsamt för att skapa långsiktighet i sin biobränslepolitik. ECA vill att EU agerar skyndsamt för att skapa långsiktighet i sin biobränslepolitik.

EU:s biobränslepolitik saknar tydlig väg

Europeiska revisionsrätten (ECA) har publicerat en rapport som lyfter fram de utmaningar som biobränslen står inför i EU och varnar för att sektorns framtid är osäker på grund av bristande långsiktighet, hållbarhetsproblem, problem med tillgängligheten av biomassa och höga kostnader.

Rapporten som ECA har publicerat har titeln ”The Future of Biofuels in the EU: Navigating an Unclear Path” och undersöker EU:s biobränslepolitik och dess inverkan på sektorns utveckling.

Rapporten visar att även om EU har anslagit betydande medel till forskning och utveckling av biobränslen, har avsaknaden av en tydlig färdplan för sektorn lett till osäkerhet hos investerarna och hämmat utbyggnaden av avancerade biobränslen.

Biobränslen är en nyckelkomponent i EU:s strategi för att minska utsläppen av växthusgaser och öka energisäkerheten, säger Nikolaos Milionis, ECA-medlemmen som ledde revisionen. ”Men våra resultat tyder på att EU:s nuvarande biobränslepolitik är felaktig och kan leda till missade möjligheter att uppnå dessa mål”, säger han.

En av de viktigaste problemen som rapporten lyfter fram är bristen på en tydlig färdplan för produktion av biobränslen, särskilt inom flygsektorn. Den nya ReFuelEU Aviation-lagstiftningen ställer upp ambitiösa mål för användningen av hållbara flygbränslen (SAF), inklusive biobränslen, men EU är för närvarande långt ifrån att uppnå dessa mål.

ECA uttrycker också oro över hållbarheten hos biobränslen, särskilt de som härrör från livsmedelsgrödor. Rapporten konstaterar att produktion av biobränsle kan ha negativa effekter på biologisk mångfald, mark och vatten och kan också konkurrera med livsmedelsproduktion.

En annan utmaning som biobränslen står inför är tillgången på biomassa. I takt med att efterfrågan på biomassa för biobränslen ökar, blir konkurrensen om resurser hårdare och EU blir alltmer beroende av import av biomassa från tredjeländer.

Rapporten lyfter också fram de höga kostnaderna för biobränslen vilket gör dem mindre attraktiva än fossila bränslen. Denna kostnadsnackdel förvärras av att utsläppsrätter, som används för att minska koldioxidutsläppen från industri och kraftverk, för närvarande är billigare än att använda biobränslen.

ECA rekommenderar därför EU att:
utveckla en tydlig färdplan för produktion av biobränslen, inklusive specifika mål för utbyggnaden av avancerade biobränslen
stärka hållbarhetskriterierna för biobränslen för att säkerställa att de inte har negativ miljöpåverkan
stödja forskning och utveckling av ny biobränsleteknik
ta itu med frågan om tillgång till biomassa genom åtgärder som att främja inhemsk produktion och minska biobränslen baserade på livsmedelsgrödor

EU måste vidta brådskande åtgärder för att ta itu med de utmaningar som biobränslen står inför, säger Milionis. ”Med en tydlig färdplan, fokus på hållbarhet och stöd till forskning och utveckling kan EU hjälpa biobränslen att spela en mer betydelsefull roll för att uppnå sina klimat- och energimål”, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-15 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Biobränslepolitik Biodrivmedel CO2 ECA; EU Klimatomställning Utsläppsminskning Utsläppsrätter