"Behovet att se över parkeringsplatser för tunga fordon är akut", säger Peter Svensson, teknik och infrastruktur på Sveriges Åkeriföretag. "Behovet att se över parkeringsplatser för tunga fordon är akut", säger Peter Svensson, teknik och infrastruktur på Sveriges Åkeriföretag.

Akut behov att se över parkerings- och rastplatser för tung trafik

I slutet av 2023 genomförde Sveriges Åkeriföretag och åkerinäringens branschorganisationer i de nordiska länderna en enkät bland sina medlemsföretag. Syftet var att få information inför arbetet med rastplatser, omkopplingsplatser samt parkeringsplatser för yrkesmässig tung godstrafik på väg. Svaren visar på ett akut behov av åtgärder inom i princip alla områden.

Enkäten skickades ut till åkeriföretag i de nordiska länderna under november 2023. Resultaten baseras på 664 respondenter. Det ger en omfattande förståelse för utmaningar och önskemål inom yrkesförarnas yrkesutövning och en tydlig bild av läget just nu.

Även något så statiskt och stabilt som vägar behöver tas om hand och förbättras löpande.
– Detta har varit eftersatt länge och nu krävs en helhetssyn och samordning mellan olika aktörer för att tillgodose behoven hos både förare och näringsliv, säger Peter Svensson, teknik och infrastruktur på Sveriges Åkeriföretag.

Rapporten utifrån enkätsvaren visar tydligt hur nödvändigt det är med utökade och förbättrade parkeringsmöjligheter för att hantera det ökade trycket av godstransporter, både på kort och lång sikt.

Utöver behovet av fler parkeringsplatser betonas även vikten av att investera i utbyggd laddinfrastruktur. Det blir särskilt viktigt med den ökande övergången till elfordon som har begränsad räckvidd och därmed behöver fler stopp för laddning och vila.

Utöver infrastrukturbehovet framkommer också kravet på anläggningar längs vägen som erbjuder servicefaciliteter som mat, kiosk, dusch och toalett. Detta är av särskild vikt för förare under rast och dygnsvila och kräver en bredare strategisk syn på hur dessa faciliteter kan integreras i transportinfrastrukturen.

För att möta Sveriges Åkeriföretags medlemmars krav och säkerställa en hållbar transportinfrastruktur krävs samverkan mellan olika aktörer
– Statliga vägmyndigheter bör prioritera och implementera byggandet av fler tillgängliga parkeringsplatser, medan kommuner bör anpassa sina ytor och industriområden för att hantera godsflöden och erbjuda förare möjlighet till rast och vila vid leveranspunkter, säger Peter Svensson.

Det är också nödvändigt att överväga investeringar från näringslivet för att skapa erbjudanden om parkering med service. Det skulle inte bara stödja förare utan även bidra till ökad säkerhet och brottsförebyggande åtgärder i områden där parkeringar ofta är utsatta.

Sammanfattningsvis krävs en helhetssyn och samordning mellan olika aktörer för att tillgodose behoven hos både förare och näringsliv och därigenom säkerställa en hållbar och effektiv framtid för godstransporter på väg.

Resultatet från 664 svarande visar bland annat att:
93% anger att antalet parkeringsplatser och omkopplingsplatser inte täcker företagens behov
91 % tycker det är svårt eller mycket svårt att få plats på parkeringsplats om man kör överdimensionerat gods.
63 % anger att det inte fungerar med att anpassa kör- och vilotidsreglerna med befintliga parkeringsplatser längs vägnätet.
Behovet att förbättra befintliga parkeringsplatser är stort. 82% vill se större parkeringsplatser. 57 % vill se längre parkeringsfickor. 54% vill se bredare parkeringsfickor och 57 % vill se tydligare avgränsning mellan tyngre lastbilar och personbilar.
På frågan om var det behövs fler parkeringsplatser anser endast 0,3 % anser att det räcker som det är idag. 87 % efterlyser fler parkeringsplatser längs det större vägnätet, 67 % saknar parkeringsplatser nära storstäder, 59% saknar platser utmed det mindre vägnätet och 50 % vill se fler parkeringsplatser i städer.

Vill du läsa rapporten i sin helhet, finner du den här.