"När svenska och utländska förares regelefterlevnad räknas tillsammans blir det missvisande", säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag. "När svenska och utländska förares regelefterlevnad räknas tillsammans blir det missvisande", säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Bussbranschen: ”Fokusera på allvarliga överträdelser”

Bussbranschen uppmanar Transportstyrelsen att fokusera på allvarliga överträdelser, detta med anledning av att Transportstyrelsen under våren har genomfört en tillståndsmätning inom beställningstrafik med buss som visar på att bussbranschen följer regler och krav väl. Ändå väljer Transportstyrelsen den 19 december, i en pressrelease till rapporten ”Tillståndsmätning Buss 2023”, att lyfta att kör- och vilotiderna inte följs och dessutom försämrats sedan senaste mätningen 2018.

Samtidigt visar mätningen på flera förbättringar gällande efterlevnad av regler till exempel vad gäller rätt behörigheter, nödvändiga tillstånd, att fordonskatten var betald, förbättrad hastighetsefterlevnad och teknisk beskaffenhet.

Vinklingen i nämnda pressrelease om att kör- och vilotiderna inte följs är missvisande ur flera vinklar enligt bussbranschen. Bland annat räknas både svenska och utländska fordon tillsammans trots att förare av svenska fordon genomgående i undersökningen följer reglerna bättre.

Regelefterlevnaden gällande kör- och vilotider för förare av svenska fordon uppgick till 77 procent. Motsvarande siffra för förare av utländska fordon var 52 procent. Tvärtom mot vad pressreleasen påstår är detta alltså en förbättring av kör- och vilotiderna för förare av svenska fordon jämfört med föregående års mätning 2018 och borde givetvis ha framgått. Omkring 30 procent av de kontrollerade fordonen var utländska.

Tillståndsmätningen görs för att se i vilken grad branschen lever upp till de krav och regler som finns. Både förare, företag och fordon granskas. Vad gäller kör- och vilotiderna så är det företagens ansvar att planera trafiken på ett sådant sätt att reglerna kan följas för förarna. Vidare i rapporten kan vi läsa att de flesta regelöverträdelser bedömdes vara mindre allvarliga som sannolikt beror på slarv.

Knappt 23 procent av kontrollerna ledde till rapporteftergifter. Här kan det exempelvis handla om att föraren vid enstaka tillfällen inte matat in start- och slutland, det vill säga i vilket land resan började och slutade. Endast i 7 procent av kontrollerna upptäcktes brister som ledde till ordningsbot.

Sveriges Bussföretag är stolta över att den svenska bussbranschen har så hög regelefterlevnad på så många punkter.
– Det vi tillsammans med våra myndigheter behöver fokusera på är de få allvarliga överträdelser som sker. Här vill vi ha en tydligare dialog med myndigheten kring åtgärder som riktas in på just de allvarliga överträdelserna. Branschen efterlyser fler vägkontroller över hela landet. Aktörer som inte sköter sig skapar en snedvriden konkurrens gentemot de företag som gör rätt för sig, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.