Transportföretagen lämnar in gemensam konsekvensanalys av miljözon i Stockholm

I slutet av år 2024 planerar den politiska majoriteten i Stockholm stad att införa miljözon klass 3 i en del av Stockholm city. Kritiken har inte låtit vänta på sig. Nu visar en konsekvensanalys framtagen av flera branschorganisationer att planerna har en för snäv tidsram och kommer att få stora negativa konsekvenser för näringslivet. Bland annat hotas 200 000 bussresor och möjligheten till varuleveranser.

I maj 2023 publicerade vi att Stockholms stad vill införa miljözon klass 3 i Stockholms innerstad. Förslaget har inte tagits emot helhjärtat av alla vilket parterna har framfört. Förra veckan sällade sig Transportföretagen, Sveriges Bussföretag, Fastighetsägarna Stockholm, Företagarna, Svensk Handel och Visita till dem med synpunkter då de till politikerna i stadshuset lämnade in en gemensam konsekvensanalys rörande miljözon i Stockholm.

Näringslivet ställer sig positivt till en omställning som leder till en mer hållbar stad, men ser utmaningar som berörda aktörer, tillsammans med Stockholm Stad, behöver lösa innan beslutet genomförs.

Den politiska majoritetens beslut om miljözon 3 fattades utan en ordentlig konsekvensanalys. Därför har branschorganisationerna själva gjort denna för att visa hur det slår mot näringslivet och Stockholm citys attraktionskraft.

I dag är endast 3,8 procent av Stockholms lätta lastbilar el-drivna. Även om andelen skulle öka, skulle miljözonen leda till dyrare transporter då elektriska lastbilar är betydligt dyrare än dieseldrivna. Innan det blir realistiskt att kunna genomföra miljözon 3 behöver Stockholms stad stärka incitamenten för att investera i ellastbilar genom att se till att effekten i näten stärks och tillgången på laddinfrastruktur ökar.

När det gäller turistbussar finns det i dagsläget i princip inga som uppfyller kraven för miljözonen. Av 1 745 turistbussar i Sverige är det i dag en (1) som är eldriven. Det fåtal bussar som finns till salu och går på el är dessutom tillverkade under villkor som många regioner i Sverige inte accepterar då de levereras av kinesiska företag. Turist- och beställningsbusstrafiken genererar årligen tusentals resor till Stockholm som ger intäkter till besöksnäringen.

Det snäva tidsperspektivet för miljözonen ställer även till bekymmer för taxinäringen. Långa leveranstider på elektriska fordon och otillräcklig utbyggnad av publik laddinfrastruktur försvårar. Den befintliga fordonsflottan uppfyller till stor del inte kraven för miljözonen, vilket kommer att skapa problem för alla typer av resor som taxiföretagen erbjuder, privata-, företags- och omsorgsresor.

Konsekvensanalysen belyser i övrigt bland annat:
att det krävs en omställningsperiod med en rimlig tidplan
att det råder brist på fordon som uppfyller kraven
att nödvändig infrastruktur saknas
att city riskerar att förlora i attraktionskraft
att det finns risk för snedvriden konkurrens och förlorade arbetstillfällen
att det även finns andra potentiella insatser som kan leda till bättre luftkvalitet

Transportföretagen och Sveriges Bussföretag kommer fortsätta arbetet med att påverka implementeringen och utformningen av miljözon 3, med fokus på ett införande som särskilt tar hänsyns till transportsektorns behov och är baserat på relevant fakta.

Vill du ta del av hela konsekvensanalysen, finner du den här.