Transporter av tomma containers undantagna EU-regler

I en avgörande dom i september klargjorde EU-domstolen statusen för vägtransporter av tomma containrar i samband med kombinerade transporter. Beslutet innebär betydande konsekvenser för åkeribranschen och tolkningen av EU:s regler.

Ärendet härrör från Tyskland och gällde chefen för ett transportföretag som bötfälldes av det tyska förbundskontoret för godstransport. Frågan kretsade kring huruvida transport av tomma containrar, särskilt före lastning eller efter lossning, skulle betraktas som en del av kombinerad transport eller omfattas av de nya och strängare reglerna för cabotageverksamhet.

Vid två tillfällen under 2020 genomförde BAG kontroller på plats hos Contargo Rhein-Neckar GmbH och invände mot 60 transporter utförda av det rumänska företaget TIM-Trans Impex SRL mellan 6 maj och 27 maj 2019.

Chefen för TIM-Trans Impex hölls ansvarig för att ha transporterat tomma containrar vid 57 fall i strid mot vad som föreskrivs för kombinerad transport enligt 13 § ff. av GüKGrKabotageV. Man hävdade att chefen tillåtit transporterna att överskrida den gräns på tre cabotagetransporter inom sju dygn som anges i artikel 8 i förordning nr 1072/2009.

Chefen hävdade emellertid vid en muntlig förhandling att transport av tomma containrar var en integrerad del av det vidare avtalet för transport av lastade containrar som omfattas av det som gäller för transporter enligt direktiv 92/106.

Trots detta ålade BAG transportledaren ett betydande administrativt bötesbelopp på motsvarande cirka 100 500 svenska kronor samtidigt som det betonades att transport av tomma containrar före lastning eller efter lossning omfattas av cabotagerestriktionerna i artikel 8 i förordning nr 1072/2009.

Domstolens beslut, med hänvisning till direktiv 92/106/EEG, anger att ”vägtransport av tomma containrar mellan en containerterminal och en plats där godset lastas eller lossas faller inom begreppet ”kombinerad transport”.

I direktivet definieras kombinerad transport som transport av varor mellan EU-medlemsstater med olika transportsätt där den avgörande faktorn är användningen av vägtransporter under resans första eller sista etapp. Domstolen framhöll att transport av tomma containrar, när den utförs i omedelbar anslutning till godstransport, är en oskiljaktig del av kombinerade transporter. Denna tolkning överensstämmer med direktivets mål att minska trafikstockningar och miljöpåverkan och öka trafiksäkerheten, skriver Trans.INFO.

Domen, som citerar direktiv 92/106, belyser det liberaliserade systemet som gör det möjligt för åkare att utföra inledande och/eller slutliga transportsträckor på väg som en integrerad del av kombinerade transporter. Sådan verksamhet är undantagen från de strängare cabotagebestämmelserna som beskrivs i förordning (EG) nr 1072/2009.

Beslutet skapar klarhet för åkeribranschen genom att bekräfta att vägtransport av tomma containrar inom en kombinerad transport omfattas av de privilegier som anges i direktiv 92/106. Det säkerställer en smidigare och mer konkurrenskraftig process för företag som är engagerade i kombinerade transporter i linje med de bredare målen för EU:s gemensamma transportpolitik, skriver Trans.INFO.