Om återvändandekravet för fordon upphävs, kanske det behövs fler lastbilsparkeringar. Om återvändandekravet för fordon upphävs, kanske det behövs fler lastbilsparkeringar.

EU-domstolens generaladvokat: ”Upphäv återvändandekravet”

Generaladvokaten vid Europeiska unionens domstol har avgett ett yttrande om mobilitetspaketets förordning som kräver att lastbilar återvänder till sitt ursprungsland var åttonde vecka.

Förordningen ifrågasattes flera gånger inför EU-domstolen av flera EU-medlemsstater, som hävdade att de extra returresorna skulle undergräva EU:s klimatförändringsmål. Om detta har vi rapporterat tidigare.

Europeiska åkerier från ett antal länder har vid flera tillfällen bett EU-kommissionen att se över förordningen om återlämnande av tunga lastbilar som är en del av reglerna i mobilitetspaketet som efter flera år av arbete röstades igenom sommaren 2020.

Redan i oktober samma år skickade Polen, Litauen, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Malta, Cypern och Belgien i oktober 2020 in klagomål till EU-domstolen och ifrågasatte även andra bestämmelser i mobilitetspaketet. Klagomålen vann dock inte gehör i EU-domstolen, men missnöjet har fortsatt.

Tisdagen den 14 november 2023 meddelade Giovanni Pitruzzella, EU-domstolens generaladvokat, sitt yttrande om den omtvistade bestämmelsen och ställde sig på de otidigare nämnda ländernas sida som lämnat in klagomål.

Generaladvokaten medgerg att regeln om ”återvändande av fordon” inte hade motiverats tillräckligt av Europaparlamentet och rådet och det hade inte tagits hänsyn till miljöpåverkan av ökade utsläpp och bränsleförbrukning till följd av skyldigheten att återvända till registreringsorten var åttonde vecka.

Pitruzzella drar därför slutsatsen att bestämmelsen i artikel 1.3 i förordning 2020/1055 bör ogiltigförklaras eftersom den strider mot skyldigheten enligt artikel 91.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), som kräver att unionen tar hänsyn till miljöskyddskraven och transporternas specifika egenskaper i varje medlemsstat när transportregler antas.

Även om den slutliga domen inte kommer att avkunnas förrän i början av 2024, bör det noteras att EG-domstolens avgöranden sällan avviker från generaladvokatens åsikt, skriver Trans.INFO.

Den maltesiska regeringen dröjde inte med att uttrycka sin glädje över Pitruzzellas beviljande av begäran om att upphäva bestämmelsen, rapporterar den maltesiska dagstidningen The Independent. ”En ogiltigförklaring av denna bestämmelse skulle leda till betydligt lägre kostnader för transportföretagen och därmed lägre kostnader för konsumenterna. Detta skulle vara en utveckling i rätt tid med tanke på det aktuella internationella scenariot”, sade den maltesiska regeringen i ett uttalande på tisdagen.