Ulric Långberg, Samhällspolitisk chef, Sveriges Åkeriföretag. Ulric Långberg, Samhällspolitisk chef, Sveriges Åkeriföretag.

Sveriges Åkeriföretag om sänkt bränsleskatt och aviserade klimatåtgärder

Regeringen meddelade den 7 september att man planerar att sänka energiskatterna för bensin och diesel för år 2024 och 2025. Energiskatten för bensin sänks för 2024 med 1,31 kronor jämfört med skatten efter tidigare planerad indexuppräkning, vilket ger en skattesänkning för konsumenter på 1,64 kronor när momsen räknas in.

Sänkningen sker dels genom en direkt sänkning, dels genom att indexuppräkningen av skatten pausas. Energiskatten på diesel sänks med 34 öre jämfört med den planerade nivån, vilket innebär 43 öre när momsen räknas in.

Eftersom åkerinäringen inte använder bensin som drivmedel i någon betydande omfattning, är det sänkningen av skatten på diesel som är relevant. Här kan vi konstatera att det rör sig om en ganska liten sänkning av kostnaden, 34 öre då företagen inte betalar moms, som kommer att ha en marginell effekt på totalkostnaden för ett åkeri.

De flesta åkerier reglerar dessutom bränslekostnaden mot sina kunder i månatliga klausuler vilket innebär att det i första hand är transportköparen som kommer att få ett något lägre pris för sin transport.

Den aviserade sänkningen av reduktionsplikten för diesel kommer däremot högst troligt att ge en större sänkning av dieselpriset, men samtidigt också påverka åkerinäringens omställningsprocess till fossilfria transporter negativt.

Generellt är Sveriges Åkeriföretag för att åkeriernas kostnader för drivmedel minskar så att svensk transportnäring får mer jämbördiga konkurrensvillkor jämfört med våra grannländer.

Skattesänkningen som aviserades i dag kommer dock inte ha någon betydande effekt på åkerinäringen, säger Ulric Långberg, samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag.
– Tyvärr riskerar den kraftiga sänkningen av reduktionsplikten utöver att sänka priset på diesel också att bromsa åkerinäringens omställning till fossilfria transporter. För att det inte ska ske krävs andra åtgärder som minskar kostnadsgapet mellan att köra på konventionell diesel och fossilfria alternativ. Många åkerier har klimatåtaganden mot sina kunder och det blir nu förhållandevis dyrare att uppnå dem, säger han.

Sveriges Åkeriföretag är därför mycket positiva till regeringens nya besked om förstärkningar av Klimatklivet som presenterades igår och att mer pengar avsätts för introduktion av eldrivna- och andra miljövänliga tunga fordon samt eldrivna lätta lastbilar.

Att förstärka stöden för laddinfrastruktur och fossilfria fordon och göra stöden mer långsiktiga har varit några av de viktigaste åtgärderna som Sveriges Åkeriföretag har föreslagit.
– Vi välkomnar därför de nya beskeden om ökat stöd och att det nu även ska gälla för lätta lastbilar. Vi hade dock gärna sett att stöden samlats så att det vore möjligt att söka stöd för både inköp av fordon och laddinfrastruktur i samma ansökan, säger Ulric Långberg.

Ulric Långberg avslutar med att lyfta att Sveriges Åkeriföretag också positiva till utökade satsningar på biogasproduktion och elektrobränslen och hoppas nu att även skattebefrielsen för biogas återinförs snarast möjligt.