Det fortsätter att blåsa kring vindkraftverken. Det fortsätter att blåsa kring vindkraftverken.

Transportstyrelsen om domen mot vägtrafikledaren

När två vindkraftverkstransporter med brister i juni 2022 stoppades utanför Bollnäs fick det påföljder. Bland annat fråntog Polismyndigheten en vägtransportledare förordnande. Detta överklagades, men förvaltningsrätten går på Polismyndighetens linje. Domen har gett genklang bland dem som utbildar vägtransportledare och själva utför dispenstransporter. Åsikterna går isär.

När ekipagen stoppas utanför Bollnäs och en vägtransportledare (vtl) fråntas sitt förordnande överklagas det till förvaltningsrätten som bekräftar Polismyndighetens beslut. Reaktionerna lät inte vänta på sig och redaktionen kontaktades av såväl svenska utbildare som andra utländska intressenter som ville ta del av förvaltningsrättens dom.

Toys Transporter AB som utbildar vtl och utför specialtransporter inkom med en debattartikel i vilken man framhöll att domen är förödande för branschen. Domen kommer att överklagas bekräftar vtl:s advokat Anders Kron eftersom det måste bringas klarhet i inte minst ansvarsfrågan. Han säger: ”När vägtransportledare utbildas i att de inte har ansvar för vissa saker och sedan polis och domstol säger tvärtom, då har vi en oacceptabel diskrepans.”

Kort därefter kommer en debattartikel från Magnus Melins Trafikservice AB som lyfter att föreskrifter för vägtransportledare behöver uppdateras. Den lag som Sveriges riksdag röstade fram kom att kallas Lagen om Vägtransportledare 2004:1167 har i princip varit orörd till dags dato och man har gett ansvaret för utveckling av verksamheten i sin helhet till Transportstyrelsen som skapar föreskrifterna säger Magnus Melin och tillägger: ”Det fungerar inte alls bra och tillsynen av utbildningarna är obefintlig.”

Vi har ställt frågor till Transportstyrelsen om hur de ser på förvaltningsrättens dom och om den kommer att föranleda en översyn av föreskrifterna för vtl, men i nuläget ser Transportstyrelsen inte att domen kan få den effekten. ”Vi beaktar dock allt som kommer till oss, inom ramen för respektive föreskrifter”, säger man.

Transportstyrelsen hänvisar till en länk och vi citerar Transportstyrelsen: ”Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:139) om vägtransportledare 4 §. Inför ett eskortuppdrag ska vägtransportledaren kontrollera att det som
har beslutats i fråga om fordons- eller fordonstågs längd, bredd eller vikt samt villkor i övrigt, såsom begränsningar i tiden, angiven färdväg och utmärkning, uppfylls.”

Avslutningsvis menar Transportstyrelsen att flera av de frågor vi ställer bäst kan besvaras av Polismyndigheten och Trafikverket.