Genrebild. Foto: Trafikverket. Genrebild. Foto: Trafikverket.

Dom mot vägtrafikledare förödande för branschen

Förvaltningsrättens dom bekräftar Polismyndighetens beslut om att återkalla en vägtransportledares förordnande för brister i samband med en vindkraftverkstransport. ”Han var inte ens förman för transporten. Har det någonsin dömts ut något annat än återkallande av förordnande”, säger Toys Transporter som både utbildar och själva utför specialtransporter.

När två ekipage som transporterar vindkraftverk stoppas utanför Bollnäs den 30 juni 2022, leder det till att den som befinns ytterst ansvarig riskerar få betala 800 000 kronor. Det andra i ärendet är att Polismyndigheten beslutade att återkalla en vägtransportledares (vtl) förordnande. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som dock går på Polismyndighetens linje med hänvisning till de brister som påträffades om och kring transporten tillsammans med fordonsbrister och hastighetsöverträdelser.

Vi kontaktar Toys Transporter som både utbildar vtl och även själv utför specialtransporter. Här är man kritiska till domen. Att skyltningen varit undermålig kan man inte komma ifrån, men att det skulle leda till att en vtl:s förordnande återkallas menar man inte står i proportion till överträdelserna.

Vidare var den dömde vtl-mannen inte förman, det vill säga huvudansvarig, för transporten och körde framför ekipagen.
– Mer rimligt vore ett händelsen renderat i en varning för tjänstefel riktad till den vtl som var förman vid tillfället. Det finns en anledning till att man utser och dokumenterar en förman vid uppdrag som dessa, säger Toys Transporter.

Toys Transporter tar ett exempel ur verkligheten där dispensen kräver två behöriga vtl. Efter att innan avgång tillsammans med alla inblandade haft en genomgång av transportuppdraget vet man om det behöver göras en större avstängning av övrig trafik vilket kan leda till att fler vtl ansluter sig under pågående transport. Dessa har inte varit med i genomgången.
– Enligt förvaltningsrättens dom kan vem som helst av dem som ansluter löpa risken att bli av med sitt förordnande om exempelvis breddmarkeringsskyltarna inte är fullt utdragna. Därför bör det vara förmannen i uppdraget som måste vara den som står ytterst ansvarig för att villkoren i dispensen är uppfyllda innan påbörjat uppdrag, säger Toys Transporter.

I det nu aktuella fallet överskreds den i dispensen tillåtna hastigheten. Här menar Toys Transporter bestämt att det i stort sett är omöjligt att som vtl ha kontroll under eskorten om man inte ligger precis bakom transportfordonen. Man ska givetvis via kommunikationsradion informera chauffören av transporten vilken hastighet som gäller vid exempelvis bropassager. Om man som vtl märker att föraren inte tar notis om uppmaningen och respekterar den, ska man som vtl avsäga sig uppdraget, frånträda samt meddela Polisen om frånträdande och anledningen härom.

Att en vtl som verkar framför transporten ska kunna uppskatta att transporten har en genomsnittlig hastighet på 10 km/h över tillåten hastighet, anser Toys Transporter också vara helt omöjligt.
– Att då som vtl riskera mista sitt förordnande och levebröd skulle innebära att ingen kan arbeta som vtl längre. Det vore förödande för en hel yrkeskår, säger Toys Transporter.

Avslutningsvis upplever Toys Transporter att det verkar vara enbart återkallelse av vtl:s förordnande som tillämpas när något blir fel, oavsett vad felet är.
– Det kan omöjligt vara rätt och riktigt. Har det någonsin dömts ut något annat än återkallande av förordnande, avslutar Toys Transporter.

Vi har talat med advokat Anders Kron som hanterar ärendet och som säger att det absolut kommer en överklagan. Ett exempel på varför.
– När vägtransportledare utbildas i att de inte har ansvar för vissa saker och sedan polis och domstol säger tvärtom, då har vi en oacceptabel diskrepans, säger Anders Kron.

Utdrag ur text om förordnande
Den enda körkortskontrollen som görs är på föraren av varningsbilen eftersom det är ett krav på behörigheten C för att dispensen ska gälla. Någon övrig kontroll av körkort, fraktpapper, dokument eller kör- och vilotider i den digitala skrivaren får inte ske. Det är polisen eller bilinspektörens uppgift. En muntlig fråga ställs till chaufförerna om kvarvarande körtid.

Vidare kontrolleras dragfordon och släpfordon så registreringsnumren stämmer med dispensen. Sedan kontrolleras lastsäkring, att skyltningen är korrekt och sitter på rätt plats och eventuell belysning om färd sker i mörker. Lång eller bred last kontrollmäts. På tung transport görs en visuell/uppskattning av lastens vikt. Krav på vägning kan förekomma från Trafikverket.

Ingen funktionskontroll på fordonen får göras. Det är förbehållet polis med besiktningsförordnande och bilinspektör.

Ansvaret för att allt är kontrollerat ligger på den utsedda förmannen
.”