I bland blir det fel när cabotagetransporter körs och då ser det ut så här. Foto: Proffs/arkiv. I bland blir det fel när cabotagetransporter körs och då ser det ut så här. Foto: Proffs/arkiv.

Eurostat: Cabotaget minskade med 8,9 % 2022

Eurostats uppgifter visar att även om det var en liten ökning av internationella transporter som helhet, så minskade cabotagetransporterna med 8,9 procent i EU jämfört med 2021. Kan vi vara säkra på att Eurostats siffror stämmer? Kanske, men kanske inte.

Uppgifter som publicerades i går av Europeiska unionens statistiktjänst Eurostat, visar att den totala godstransporten på väg i EU 2022 låg kvar på samma nivå som 2021 (1 920 miljarder tonkilometer).

Efter viss instabilitet under det första och andra kvartalet 2020 på grund av covid-relaterade restriktioner 2021 och 2022, återhämtade sig godstransporterna och visade även en ökning jämfört med åren före 2020. ”EU:s totala godstransporter på väg uppvisade en högre prestanda första kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal föregående år (+2,6 %) och små minskningar under de följande tre kvartalen (-0,6 %, -0,5 % respektive -1,6 %), vilket gör att den totala transporten hamnar på samma nivå som 2021”, säger Eurostat.

När det gäller varor fortsatte 2022 livsmedel, drycker och tobak att dominera godstransporter på väg och stod för 317 miljarder tkm (16,6 % av den totala tkm). Tillsammans med varor i kategorin jordbruksprodukter, utgör dessa tillsammans mer än en fjärdedel av den totala vägtransporten i tkm.

Viktiga faktorer som påverkade förra året var invasionen av Ukraina vilket påverkade antalet lastbilschaufförer och gav ökade drivmedelskostnader. Dessutom kan de nya bestämmelserna i mobilitetspaketet, särskilt reglerna som kräver att både lastbilar och deras förare återvänder till basen oftare, också ha en inverkan.

Vill du läsa hela artikeln, finner du den här tillsammans med statistik från Eurostat.

Inrapportering till Eurostat är frivillig varför siffrorna inte är ”huggna i sten”. Det kan finnas en diskrepens mellan de rapporterade siffrorna och verkligheten varför det kan finnas anledning att inta en konservativ inställning till dem, detta eftersom Proffs redaktion i samband med att cabotagestudierna startade ledda av docent Henrik Sternberg, Iowa State University, intervjuade prof. dr. Erik Hofmann, Universität St. Gallen i Schweiz, som sade att de siffror som Eurostat då tagit fram angående cabotagetransporter inte speglade det som sågs ute på vägarna.

Han ansåg att Eurostats tillgängliga data inte är pålitliga, något som kom fram under cabotagestudierna. En del av de nya medlemsländerna i EU saknar rutiner för datarapportering och generellt rapporterar in för låga siffror.

Dessutom måste det tas hänsyn till att inte bara EU-länder utan även till exempel åkare från Ukraina och Turkiet, utför cabotagetrafik bland annat i Tyskland (Bundesamt für Güterwerk, 2014). Hofmann sade: ”Dessa länder tar Eurostat emellertid inte hänsyn till när de sammanställer sina data, säger Hofmann. Så om vi tittar på Danmark som Eurostat med sina beräkningar av idag menar har en cabotagepenetration på cirka 2,7 procent, skulle det innebära att de egentligen har cirka 8,5 prodcent.

Även om Hofmanns exempel på siffror är från 2014 är, mot bakgrund av frivilligheten i rapporteringen till Eurostat, den exakta procenten för hur mycket cabotagetrafik som bedrivs i Europa ännu okänd.