Vad gäller egentligen för traktorer när vi talar om vikter och YKB? Vad gäller egentligen för traktorer när vi talar om vikter och YKB?

Traktorer i yrkesmässig trafik komplicerat område

Efter våra artiklar om traktorer som används för olika transporter har många frågor kommit till redaktionen med önskan om att ämnet ytterligare ska breddas. Har tar vi upp vikter, YKB och krav på färdskrivare.

När vi publicerade första artikeln om ett traktorekipage som stoppades av Eskilstunas yrkestrafikgrupp och därefter en uppföljning, fick vi frågor till oss. Frågorna har vi tagit till behöriga och kunniga instanser.

En fråga som återkommer är vad som gäller för traktorer beträffande vikter och axeltryck. Gäller vikttabeller även för traktorer? Svaret är att ja, det gör de. Viktbegränsningar på allmänna vägar gäller samtliga motordrivna fordon utom eldrivna cyklar enligt Trafikförordningen kap4 §12.

Hur kopplingen mellan traktorer och YKB ser ut behöver förtydligas. Först måste det markeras att med Traktor klass 1 och 2 endast avser vilken skatteklass fordonet hör hemma i medan Traktor A och B omfattas av olika regelverk.

För Traktor A krävs endast AM-behörighet varför det inte heller behövs YKB. För Traktor B, tung terrängvagn eller traktortåg i yrkesmässig trafik, krävs lägst behörighet C eller CE vilket gör att dessa förare måste ha YKB enligt ”Lagen om yrkesförarkompetens”.

För traktor B, tung terrängvagn eller traktortåg i yrkesmässig trafik, krävs lägst behörighet C eller CE vilket gör att dessa förare måste ha YKB enligt ”Lagen om yrkesförarkompetens”.

Området med traktorer av olika slag som används i olika sammanhan med olika syfte är ett komplext område då det omfattar olika lagrum varför det ofta inte går att utläsa ett enkelt svar genom ett läsa endast en paragraf.

Utdrag ur lagen om YKB (2007:1157)
1 kap. Inledande bestämmelser. 4§ I denna lag avses med godstransporter: körningar på väg i Sverige med fordon som kräver körkortsbehörigheten C1, C1E, C eller CE enligt 2 kap. 5§ körkortslagen (1998:488) och som sker med gods,
persontransporter: körningar på väg i Sverige med fordon som kräver körkortsbehörigheten D1, D1E, D eller DE enligt 2 kap. 5§ körkortslagen och som sker med passagerare, väg: sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon.”

2 kap. Tillämpningsområde
1§ Denna lag ska tillämpas på förare som är medborgare i en EES-stat och som utför gods- eller persontransporter på väg i Sverige med fordon som kräver körkortsbehörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE enligt 2 kap. 5§ körkortslagen (1998:488).”

Undantag
4§ Denna lag ska inte tillämpas på förare av fordon: 1. vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen.”
För traktor A krävs ett YKB först när man hänger på ett släp eftersom det blir ett traktortåg vilket kräver CE-behörighet för yrkesmässiga transporter enligt YTL kap2 10§. Traktor B är en traktor konstruerad för mer än 40 km/h (i normala fall ända upp till 50 km/h) och därför överstiger 45 km/h som man pratar om i Lagen om YKB. I dagsläget finns inga godkända traktor B som går under 45 km/h) och kräver alltså C-behörighet för att framföras och därför även YKB vid yrkesmässig trafik.

3 kap. Förarkrav
1§ För att få framföra ett fordon med gods- eller persontransporter ska en förare enligt denna lag ha ett yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens och fortbildning. Föraren ska också uppfylla ålderskraven i 3, 4, 4 a, 5, 6 eller 7 §. Lag (2011:1583).”
Här handlar det om ett traktortåg som kräver minst C-behörighet och högsta tillåtna hastighet överskrider 45 km/h. Detta kräver att föraren har YKB om denne kör i yrkesmässig trafik vilket gör förare yngre än 18 år obehöriga för dessa uppdrag.
Men om föraren använder ett undantag (det finns sju undantag i YTF och 8 undantag i YKB), kan föraren köra en a-traktor med släp då han kör en ”ombyggd bil”. Detta kräver endast AM-behörighet.

Och hur är det med färdskrivare i traktorer eller ej? För att få svaren måste vi läsa i Europaparlamentets och rådets förordning (EU).

Artikel 3 Tillämpningsområde
1. Färdskrivare ska vara installerade och användas i fordon som är registrerade i en medlemsstat och som används för transporter på väg av passagerare eller gods och som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006.”

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 561/2006
Artikel 2
1. Denna förordning skall tillämpas på vägtransporter av a) gods, om fordonens högsta tillåtna vikt, inklusive släpvagn eller påhängsvagn, överstiger 3,5 ton”.
Här noterar vi att den 1 juni 2026, kommer tröskeln att sänkas till 2,5 ton.

Artikel 3
Denna förordning ska inte tillämpas på vägtransporter med fordon vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 40 kilometer i timmen. Det betyder att om det är ett traktortåg vars tillåtna hastighet överskrider 40 km/h och som används i yrkesmässig trafik, ska färdskrivare vara installerad.

Avslutningsvis kan man konstatera att detta är ett komplext område och att det finns flera aspekter att ta hänsyn till innan traktor används och då särskilt när traktorn ersätter en lastbil.