Foto: Proffs/arkiv. Foto: Proffs/arkiv.

Transporter med traktorer klass 1 och 2 – vad gäller?

Innan ett företag anlitar traktorer/traktortåg för transporter och innan en ägare av sådana ekipage erbjuder transporter med sådana ekipage, måste båda förvissa sig om att transporterna kan utföras enligt gällande lagar och regler för annars kan det bli dyrt. Nu reder vi ut begreppen.

Den 26 oktober berättade vi att yrkestrafikgruppen i Eskilstuna stoppat ett traktorekipage som utförde transporter för ett bygga av en logistikanläggning i Eskilstuna. Det blev en dyr historia för transportören och hur utfallet blir vad beställaransvaret blir, vet vi ännu inte.

Händelsen har aktualiserat att olika sorters varianter av dessa ekipage används till många olika transporter, då inte minst bettransporter. Hur ser regelverket ut och är överträdelser vanligt förekommande?

Vi ställer frågor till bland andra Transportstyrelsen och dem som faktiskt kontrollerar fordonen ute på vägarna.

Vi använder oss av fiktiva exempel där lantbrukare Kalle låter sin 16-årige son Olle köra en tung lastbil som är ombyggd och registrerad som a-traktor. Vi får till oss att om Olle alls ska få köra fordonet måste det vara just en a-traktor som är hastighetsbegränsad och kan köra högst 30 km/tim på plan väg. En a-traktor är inte längre en tung lastbil utan bara en a-traktor och får därmed köras av den som har traktorkort eller körkort med behörighet AM eller högre.

Om verksamheten endast bedrivs med en traktor som inte går fortare än 40 km/tim så omfattas verksamheten inte av yrkestrafikbestämmelserna och därmed inte heller av krav på yrkestrafiktillstånd. Det spelar inte heller någon roll om Olle kopplar på ett släp eftersom det räcker med AM-behörigheten utan trafiktillstånd.

Om Olle kör samma tunga a-traktor, men nu kör han inte bara faderns betor utan även betor från flera olika lantbruk inom ett område som ska till sockerbruket. Då är behörighetskraven desamma som för annan körning med a-traktor. Om verksamheten endast bedrivs med en traktor som inte går fortare än 40 km/tim, omfattas verksamheten inte av yrkestrafikbestämmelserna och därmed inte heller av krav på yrkestrafiktillstånd.

Fordonet kan vara registrerat som a-traktor och släpet ska vara registrerat om traktorn hör till skatteklass 1, trafiktraktorer. Olle behöver endast AM-behörighet enligt Körkortslagen kap2 §2 och det behövs inget trafiktillstånd eftersom han kör sockerbetor till en förädlingsindustri inom jordbruket, oavsett hur många lantbrukare han kör från enligt enligt Yrkestrafikförordningen §2 p7.

Om nu Olle framför a-traktorn i en hastighet på över 30 km/h är det inte längre en a-traktor (som ska vara begränsad till 30 km/h), då framför Olle ett fordon han inte har behörighet för och kan då dömas för olovlig körning.

Dessutom kommer fordonet, om det påkoms, att föreläggas en fullständig registreringsbesiktning då det inte överensstämmer med VVFS 2003:19, samt, i förekommande fall, rapporteras ägaren för tillåtande av olovlig körning, i detta fallet pappa Kalle som står som ägare av fordonet.

Skillnaden mellan en jordbrukstraktor (klass 2) och en trafiktraktor (klass 1) är att jordbrukstraktorn är skattebefriad till skillnad mot trafiktraktorn vars kostnader är påtagligt högre. ”Traktor”, oavsett a-traktor eller traktor med högsta konstruktiva hastighet av 40 km/ eu-traktor, kan köras ensamt utan att ha yrkestrafiktillstånd. Kopplar man till ett släp, kallas det för traktortåg och då krävs ett yrkestrafiktillstånd och en förare med C eller CE-behörighet enligt Yrkestrafiklagen 10§.

Det enda skatteklasserna påverkar är om släpet ska vara registrerat eller ej. En a-traktor med ”bondeundantaget” behöver inte ha registrerat släp om det endast används i jordbruket eftersom den konstruktiva hastigheten inte överstiger 30 km/h enligt ”Lagen om vägtrafikregister” §13 p2)

När behövs det trafiktillstånd och när måste en förare av en traktor/a-traktor ha högre behörighet än den som unga grabbar oftast har och personbilsförare med b-behörighet?

Yrkestrafiktillstånd krävs om verksamheten bedrivs med en traktor med en tillåten hastighet som överstiger 40 km/tim. Det kan vara såväl en trafiktraktor som en jordbrukstraktor. Yrkestrafiktillstånd krävs också om verksamheten bedrivs med både lastbil och traktor, det vill säga om det i företaget transporteras med både lastbil och traktor även om traktorn har en konstruktiv hastighet på under 40 km/h. Då blir hela verksamheten tillståndspliktig även om traktorn inte går fortare än 40 km/tim.

Verksamhet som bedrivs med traktor med tillkopplat släp är också tillståndspliktig. För dessa krävs dessutom att föraren har behörighet C eller CE. Här finns dock ett undantag för företag som uteslutande bedriver transporter med traktortåg i jordbruket eller skogsbruket av produkter från eller förnödenheter för dessa näringar.

Om bonden bedriver trafiken då han kan köra utan tillstånd enligt YTF §2 p7 och då även kan köra med AM-behörighet eftersom det kravet endast finns på yrkesmässig transport med traktortåg enl YTL kap2 §10. Om sockerbruket bedriver trafiken, räknas det som yrkesmässig trafik och då krävs både tillstånd och C eller CE-behörighet för samma fordon.