EU-rådets TEN-T-strategi negativ för vägtransporter

EU:s medlemsstater enades den 5 december om en version av TEN-T-förordningen som ska förbättra människors rörlighet. Det viktiga EU-kommissionsförslaget missar dock att förbättra arbetsvillkoren för lastbilschaufförer samt villkoren för att bedriva intermodala godstransporter.

En översyn av förordningen om det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är avgörande för EU:s transportsystem. IRU erkänner rådets ansträngning att sätta fasta tidsfrister för att färdigställa TEN-T-nätverket: stamnätet 2030, det utökade stamnätet 2040 och det övergripande nätet 2050.

IRU stöder åtagandet att utrusta stadsnav med minst en elektrisk laddningsstation för bussar vilket ska definieras i den kommande EU-förordningen om alternativ bränsleinfrastruktur (AFIR). Andra alternativa bränsletekniker bör också övervägas för dessa knutpunkter för att ge transportoperatörer mer än ett alternativ.

Man finner det dock beklagligt att rådet missar ett unikt tillfälle att förbättra lastbilschaufförernas arbetsvillkor och intermodala godstransporter.

Bristen på tillräckligt många säkra parkeringsplatser (endast 3 % av parkeringsplatserna i EU är certifierade som säkra), minskar yrkets attraktionskraft vilket gör det svårare att attrahera nya förare in till branschen, något som är akut.

I ett gemensamt brev till det tjeckiska ordförandeskapet i EU:s råd, efterlyste arbetsmarknadens parter på vägarna IRU och European Transport Worker’s Federation (ETF), ambitiösa och pragmatiska lösningar.

Rådet har även ersatt initialt föreslagna fasta tidsfrister för att bygga säkra parkeringsområden med en mycket luddigare formulering som ”göra alla möjliga ansträngningar för att säkerställa utveckling”. Skyldigheten att tillhandahålla säkra parkeringsplatser i det övergripande vägnätverket, har helt tagits bort från rådets text.

Vi ser att EU:s medlemsstater drar sig för att för att förbinda sig till fasta deadlines och lösningar som behövs för att möta den brådskande och omfattande utmaningen med förarbrist”, säger Raluca Marian, IRU:s direktör för EU Advocacy. Han fortsätter: ”EU:s vägtransportsektor saknar för närvarande hundratusentals förare och med 2 miljoner obesatta chaufförsjobb som förväntas senast 2026 om saker och ting inte förändras. Även om branschen gör sitt bästa för att attrahera nya förare, kommer vi inte att lösa det här problemet ensamma. EU:s medlemsstater måste spela sin roll i hela ekonomins intresse.”

IRU efterlyser ett fullständigt nätverk av säkra lastbilsparkeringar på TEN-T-kärnnätet och det utökade stamnätet till 2035 och på sitt heltäckande nätverk till 2040. Mellanliggande tidsfrister bör fastställas till så tidigt som 2027.

Vägtransportoperatörers tillgång till befintliga multimodala godsterminaler måste förbättras för att förbättra modal komplementaritet och horisontellt samarbete. Raluca Marian menar att EU:s medlemsstater ytterligare har urvattnat kommissionens förslag angående multimodala terminaler runt urbana noder och ser det som ett missat tillfälle.

Över 75 procent av de totala inrikestransporterna i Europa sker på väg. På samma sätt är kollektiva persontransporter på väg med bussar och långfärdsbussar den näst mest använda transportformen inom EU efter privata personbilar. ”Med tanke på vägtransporternas avgörande roll för rörligheten för varor och människor i EU och förutspådd ökad efterfrågan, kan EU:s miljö- och säkerhetspolitiska mål inte uppnås utan investeringar i alla transportsätt, inklusive vägtransportsektorn”, säger Raluca Marian.