Nacka Bilfrakt AB förlorar trafiktillståndet

Trafikansvarig olämpligförklaras

Året är 2016 och på annandag jul får åkeriet påhälsning av polisen. Det leder till att Transportstyrelsen genomför en tillsyn mot företagets tillstånd och åkeriets dåvarande företrädare och trafikansvarige som förklaras olämplig att bedriva yrkesmässig trafik till och med 14 maj 2021. Detta främst på grund av upprepade sanktioner mot Nacka Bilfrakt AB rörande företagets kör- och vilotider, färdskrivare med mera som bolagets påförts mellan 2013 och 2018.

2016 berättar vi om att en razzia mot Nacka Bilfrakt AB genomförs annandag jul. Vi kontaktar då företaget och ger dem möjlighet att kommentera det inträffade, men de avstår. Därefter tar ett längre ärende sin början 2018 som, tillsammans med lång väntetid för att polisen ska gå igenom åkeriets datorer och sedan ett par rättsliga förhandlingar, försenar Transportstyrelsens beslut.

Den 3 juni 2021 påför Transportstyrelsen åkeriet en sanktionsavgift om 800 000 kronor av redan nämnda anledning. Sammanlagt sanktionsbelopp uppgår till 3 027 500 kronor för kontrollperioden mellan den 1 juni 2020 och den 31 juli 2020. Överträdelserna har bland annat bestått av 52 tillfällen med körning på annans förarkort och att vid 30 tillfällen har förare haft eller använt fler än ett förarkort.

I sitt yttrande till Transportstyrelsen förklarar Nacka Bilfrakt att man byter trafikansvarig och att arbetet med förändringar påbörjats, men då åkeriet är stort kommer de att behöva tid. Yttrandet vinner inte gehör då överträdelserna som begåtts är synnerligen omfattande.

Tillståndet tillsammans med gemenskapstillståndet återkallas den 7 juni och åkeriet olämpligförklaras till och med 6 juni 2027. Beslutet gäller omedelbart även om beslutet överklagas senare.

Transportstyrelsen olämpligförklarar även den trafikansvarige som tog över i oktober 2019. I april 2022 underrättar Transportstyrelsen trafikansvarig om att man överväger att olämpligförklara trafikansvarige som i april inkommer med ett yttrande.

I yttrandet framgår att trafikansvarig avträtt sin operativa roll i Nacka Bilfrakt med omedelbar verkan, men att han kommer att fortsätta vara passiv ägare utan inflytande över verksamheten. Han framför att företaget bedriver ett systematiskt arbete för en god lagefterlevnad, men att arbetet på grund av företagets storlek tar tid.

Transportstyrelsen konstaterar att trafikansvarige tillträdde som vd i bolaget december 2017 och anmälde sig själv som trafikansvarig i maj 2018. ”Nacka Bilfrakt har därmed haft lång tid på sig att förbättra arbetet med företagets regelefterlevnad sedan ingripandet mot företagets tidigare trafikansvarige, vilket inte har resulterat i någon förbättring från företagets sida vad gäller kör- och vilotider samt hantering av färdskrivare och förarkort”, säger Transportstyrelsen.

Med anledning av de omfattande bristerna anser Transportstyrelsen att trafikansvarig inte uppfyller kravet på gott anseende och olämpligförklaras därmed fram till och med 6 juni 2027. Olämpligförklaringen innebär även att trafikansvarigs intyg om yrkeskunnande förklaras ogiltigt vilket innebär att personen, när spärrtiden löpt ut, behöver göra ett nytt prov i yrkeskunnande.

Beslutet gäller omedelbart även om det senare skulle överklagas.