Foto: Riksdagen. Foto: Riksdagen.

Proposition från Finansdepartementet

Förslaget: Sänkt energiskatt på bensin och diesel

De höga bränslekostnaderna har föranlett Finansdepartementet att lägga fram en proposition som föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.

Riksdagen har tillkännagett för regeringen att regeringen ska återkomma med lagförslag om att sänka energiskatten på bensin och diesel så att priset vid pump sänks med 50 öre per liter från och med den 1 maj 2022 (bet.2021/22:FiU1 punkt 2 d, rskr. 2021/22:46). I propositionen behandlas riksdagens tillkännagivande.

Förslagen medför ändringar i lagen om skatt på energi som föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.

Vill du läsa hela propositionen, gör du det här.