Krafttag mot illegala körskolor och provfusk

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att straffen för de som bedriver illegala körskolor ska skärpas, med fängelse i högst två år. Det ska även bli möjligt att stänga av den som fuskar från framtida körkortsprov. Trafikverket slår fast att fusket för att få tunga behörigheter, fortsätter att vara på en mycket låg nivå.

Svarta körskolor utgör ett hot mot trafiksäkerheten och riskerar att gynna kriminella nätverk, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).
– Regeringen ska vända på varje sten för att bekämpa gängen. Det gäller även möjligheten för kriminella att tjäna pengar på olagliga körskolor. Nu skärper vi lagarna och inför hårdare straff, säger han.

I lagrådsremissen föreslås:
1. Att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om avstängning för de som fuskat på körkortsprov (exempelvis teoriprov, körprov, prov för taxilegitimation och yrkestrafik).
2. Att illegal utbildningsverksamhet på transportområdet ska straffbeläggas i större utsträckning än tidigare.
3. Att befintliga straffbestämmelser ska skärpas. Straffet för att bedriva tillståndslös verksamhet enligt de aktuella lagarna ska vara fängelse i högst två år.
4. Att den som övningskör ska vara skyldig att medföra en identitets­handling. Skyldigheten ska vara straffsanktionerad.

Lagrådsremissen är resultatet av den översyn av körkortsdirektivet och regelverken som gjordes under 2018. Flera olika instanser har inkommit med förslag och synpunkter däribland Transportstyrelsen och Trafikverket.

Vi har talat med Trafikverket som välkomnar förslagen och hoppas att så mycket som möjligt vinner gehör.
– Det är viktigt att vi får de verktyg som behövs för att stävja fusket. Vi är bra på att hitta dem som fuskar och sedan mars 2020 är det olagligt att fuska. Det är numera ett brott med rubriceringen ”osant intygande”, säger Trafikverket som hittills polisanmält cirka 100 fuskare av cirka 600 000 körkortsaspiranter.

Det absolut vanligaste fusket är att personer ertappas med öronsnäckor när de ska skriva teoriprovet. Det förekommer även att personer tar över provtagarens identitet och skriver provet åt denne.
– Det ska vara nolltolerans mot att fuska till sig ett körkort. Det handlar om trafiksäkerhet, avrundar Trafikverket.

En proposition planeras lämnas till riksdagen under våren. Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2023.