Foto: Göran Rosengren, arkiv

Hovrätten friar DSV från brott mot beställaransvaret

I tingsrätten fälldes DSV Road AB för brott mot beställaransvaret. Hovrätten är dock av annan uppfattning och ändrar tingsrättens domslut på så sätt att talan om företagsbot ogillas.
DSV får nu ersättning av staten för bolagets rättegångskostnader i hovrätten med 139 335 kr. Staten ska dessutom stå för kostnaden i hovrätten för den tidigare offentlige försvararen.Åklagaren yrkade i Helsingborgs tingsrätt att tingsrätten skulle ålägga DSV Road AB företagsbot om 50 000 kronor för brott begånget i utövningen av bolagets näringsverksamhet. Åklagaren gjorde gällande att bolaget inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottet. Tingsrätten gick på åklagarens linje.

Men nu har hovrätten sagt sitt och de håller inte med tingsrätten och deras resonemang. Domen meddelades idag.

DSV:s juridiska ombud i tingsrätten, Tommy Pilarp. Foto: Göran Rosengren, arkiv

DSV:s juridiska ombud i tingsrätten, Tommy Pilarp är en nöjd herre idag. Och han är tydlig med hur han tolkar hovrättens dom.
– Detta är ett totalt underkännande av tingsrättens resonemang och bevisföring, Transportstyrelsens vägledning och likaså underkänner man infrastrukturminister Tomas Eneroths tvärsäkra uttalanden om det han kallar det skärpta beställaransvaret, säger Pilarp till tidningen Proffs.

Han menar att även åklagarens resonemang sågas av hovrätten.
– Det blir ju tydligt eftersom de säger att staten ska stå för mina kostnader i samband med tingsrättsförhandlingarna, säger han till tidningen Proffs.

Tommy Pilarp menar att en stor anledning till den friande domen beror på lagstiftaren.
– Man har inte preciserat i lag vad som är tillåtet och otillåtet.

Han förklarar vidare att om transporten i sig inte är olaglig så kan man inte fälla beställaren.
– Man har alltså börjat i fel ände. Istället för att skärpa beställaransvaret så skulle man så klart ha börjat med att precisera i lagtext vad som är förbjudet. Och det har man fortfarande inte gjort, betonar Tommy Pilarp.

En förklaring till att inget har gjorts, menar Pilarp kan bero på att man avkriminaliserade ”cabotagebrottet” genom sanktionsväxling.
– Då har ju Regeringskansliet inte sett någon anledning att skärpa lagstiftningen.

I hovrättens dom kan vi läsa att det Tommy Pilarp påpekar stämmer väl överens med rättens uppfattning:
”Sverige har inte utfärdat några tillämpningsföreskrifter i syfte att klargöra innebörden av begreppet cabotagetransport. Transportstyrelsen har utfärdat dokumentet ”Vägledning vid tillämpning avseende cabotagetransporter och kombinerade transporter”. ..//.. Transportstyrelsens vägledning har emellertid inte statusen av tillämpningsföreskrifter utan utgör endast en beskrivning av hur Transportstyrelsen tolkar regelverken om dessa typer av transporter.”

Vidare skriver hovrätten att ”Slutsatsen blir därför att det även skulle strida mot legalitetsprincipen att anse att //åkeriet// var i färd med att utföra fler än tre cabotagetransporter.”

I skrivande stund känner vi inte till om hovrättsdomen kommer att överklagas till Högsta domstolen.

Om artikeln

Publicerad: 2021-05-05 13:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Beställaransvaret DSV DSV Road AB Helsingborg Hovrätten tingsrätten