Regeringen vill förhindra manipulering av viss fordonsutrustning

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen att utreda och i vissa delar genomföra åtgärder som begränsar möjligheterna till manipulering av fordons avgasrening respektive fordons mätarställningar. Det gäller såväl tunga som lätta fordon.


Skälet regeringen anger för beslutet om detta uppdrag, att det är viktigt att stävja fusk inom fordonsområdet. Regeringen bedömer att bedrägerier vid överlåtelser av fordon motverkas om det i besiktningsprotokollet finns tillförlitlig information om hur långt ett fordon har gått. Regeringen har även blivit uppmärksammad på att det förekommer manipulering av såväl fordons avgasreningssystem som dess mätarställningar, vilket riskerar att få negativa effekter.

Transportstyrelsen ska utreda och föreslå möjliga åtgärder som begränsar möjligheterna till manipulering av fordons avgasrening. I uppdraget ingår att särskilt utreda följande möjliga åtgärder:
– förbud mot försäljning och saluföring av utrustning för manipulering.
– skärpning av sanktioner för överträdelse av förbud mot försäljning, tillverkning och användning av utrustning för manipulering.
– att avgasreningslagen (2011:318) breddas i fråga om vad som anses vara manipulering av avgasrening. Transportstyrelsen kan utöver detta föreslå andra åtgärder för att förhindra manipulering av fordons avgasrening.

Transportstyrelsen ska genomföra åtgärder så att ett fordons vägmätare ska kontrolleras mot föregående inrapporterade vägmätarställning vid besiktning och att informationen om tidigare mätarställningar ska redovisas i besiktningsprotokollet. Vidare ska myndigheten utreda och om det är lämpligt föreslå författningsförslag så att manipulering av mätarställningar kriminaliseras.

Vid genomförande av uppdraget ska andra relevanta länders regelverk beaktas.

Transportstyrelsen ska redovisa konsekvenserna av de eventuella åtgärdsförslag som lämnas. Eventuella författningsförslag som lämnas ska i så stor utsträckning som möjligt vara funktionsbaserade och teknikneutrala och utredas enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Vid genomförande av den del av uppdraget som avser manipulering av avgasrening, ska Transportstyrelsen inhämta synpunkter från relevanta aktörer, däribland Naturvårdsverket, Polismyndigheten och företrädare för fordonsindustrin, tillverkare och importörer av avgasreningsutrustning samt besiktningsbranschen.

Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 juni 2022.

Om artikeln

Publicerad: 2021-04-09 09:10
Kategori: Nyheter
Taggar: Avgasrening Färdskrivare Manipulation Mätarställning Regeringen Socialdemokraterna Trafikutskottet