Kustbevakningen kan bötfälla för bristfällig lastsäkring i vissa fall men inte i andra - och då måste man tillkalla trafikpolisen. Ologiskt och orimligt tycker de flesta - men kommer det att bli en förändring? Foto: Göran Rosengren

Slöseri med resurser anser flera partier – S och MP avvaktar utredning

När Kustbevakningens farligt godsinspektörer kontrollerar lastbilsekipage i landets hamnar, är det inte sällan som de stöter på dåligt säkrad last. I det fall det finns farligt gods ombord får inspektörerna utfärda böter, men inte om lasten inte innehåller farligt gods.
Är det rimligt att det är på det viset? Proffs har ställt frågan till samtliga riksdagspartier!Proffs har lyft upp ämnet tidigare, senast förr ett par veckor sedan, eftersom det som beskrivs i ingressen av många uppfattas som ologiskt – och ett slöseri med resurser. Detta då Kustbevakningen måste be Polisen om hjälp för att lagföra någon som brutit mot lastsäkringsbestämmelserna och som inte transporterar farligt gods.

Vi har kontaktat politiker i trafikutskottet från samtliga riksdagspartier för att höra hur man ställer sig i frågan. Vi skickade även frågan till inrikesminister Mikael Damberg (S).
Är det rimligt att det är på det viset?
– Det är helt orimligt, men också ett slöseri med polisresurser att de alltid ska behöva vara närvarande idag, svarar Sten Bergheden (M).

– Det behöver bli en större samordning mellan Kustbevakningen, Tullen och Polisen och Kustbevakningen och Tullen behöver större befogenheter att kunna stoppa, kontrollera laster och lastsäkring och bötfälla utan att polisen ska behöva vara närvarande, förklarar han.

Magnus Jacobsson (KD) menar att scenariot Proffs målar upp ”illustrerar behovet av en förändring”.
– Kustbevakningens inspektörer vet vad de gör och det blir skört när de blir beroende av polisens hjälp. Vi ser gärna att vi vill bidra till att lyfta den här frågan i vårt riksdagsarbete, det behövs en smidigare ordning. Man ska veta inför en resa i Sverige att det är viktigt att följa reglerna och att det blir konsekvenser med dåliga rutiner, svarar Jacobsson.


Thomas Morell (SD)
menar att dagens ordning inte är rimlig.
– Här måste de olika myndigheter som har till uppgift att kontrollera fordon också kunna bötfälla/rapportera och hindra fortsatt färd när man upptäcker allvarliga brister. Att släppa iväg ett trafikfarligt ekipage på grund av en byråkratisk kullerbytta är orimligt. Den som skadas eller dödas blir ju ett offer för orimliga gränsdragningar.

Morell förklarar att hans parti kommer att lyfta frågan i riksdagen.
– Vi hoppas att vi kan få en majoritet för förändringar. Får vi igenom våra förslag på en utökad vägkontrollgrupp ska den här typen ekipage stoppas innan de når hamnarna.

Jessica Thunander (V) är inte heller tillfreds med hur det ser ut idag:
– Nej, det är självklart inte rimligt. Vi ser över vilka förslag vi kan lägga gällande detta och kommer att påpeka bristen för regeringen. Vi anser att regeringen måste agera omgående, svarar hon.

Miljöpartiets Emma Berginger förklarar att en särskild utredare i augusti 2019 fick i uppdrag att se över hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg bedrivs och lämna förslag på förbättrande åtgärder.
– I utredningsdirektivet står att utredaren, bland annat, ska kartlägga och analysera myndigheternas nuvarande kontrollverksamhet och föreslå åtgärder för att stärka denna i syfte att ytterligare förbättra hur regler följs. Utredaren ska också se över om ansvaret och fördelningen av detta mellan de aktörer som kontrollerar yrkestrafiken. Detta uppdrag ska redovisas senare i vår.

Miljöpartiet vill utvärdera utredningens förslag innan man delger oss sina ståndpunkter i frågan.
– Vi inväntar utredningens förslag. Detta kommer vara ett viktigt underlag för att fatta beslut avseende de frågor ni lyfter.


Svaret från inrikesminister
Mikael Damberg (S) är formulerat av hans pressekreterare Per Strängberg som förklarar att det är viktigt att myndigheternas specialkompetens tas tillvara på ett ändamåls¬enligt sätt för att skapa en effektiv brottsbekämpning, kontroll- och tillsynsverksamhet.

Vidare förklarar Strängberg att Kustbevakningen i första hand ansvarar för sådana uppgifter som har ett naturligt samband med myndighetens huvuduppdrag – räddningstjänst till sjöss, sjöövervakning samt krisberedskap och totalförsvar.

Kustbevakningen ansvarar även för viss verksamhet på land där de har ett kontroll- och tillsynsansvar när det gäller transport av farligt gods och lastsäkring. Myndigheten har befogenhet att meddela de förelägganden och förbud som behövs, men också att hindra fortsatt transport från hamn om det är nödvändigt, menar Per Strängberg och konstaterar att det i dagsläget inte finns några konkreta förslag om att ge Kustbevakningen rätt att utfärda böter om lastsäkringen inte uppfyller de krav som ställs.

”Det är viktigt att Kustbevakningens resurser används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, med inriktning på myndighetens kärnverksamhet där specialistkunskapen återfinns. När det gäller den straffprocessuella biten kan man konstatera att det ofta är flera myndigheter som samverkar vid kontrollarbetet i våra hamnar, inte sällan i närvaro av polismän eller tulltjänstemän”, skriver Strängberg i sitt svar till Proffs.

”Eftersom kustbevakningslagen bara har varit i kraft under en relativt kort tid är det lite för tidigt att utvärdera reformen, men det kan bli aktuellt med en sådan utvärdering framöver. Vi utesluter inte det”, avrundar Per Strängberg som i övrigt hänvisar till den utredning som Emma Berginger (MP) nämner ovan.

Anders Åkesson (C) ger inget svar på frågan utan hänvisar oss till försvarsutskottet eftersom Kustbevakningen sorterar under det utskottet och inte i trafikutskottet där Åkesson sitter.

Trafikutskottets ledamöter Helen Gellerman (L) och Teres Lindberg (S) har inte svarat. Men i socialdemokraternas fall kan det eventuellt bero på att man lämnade till Mikael Damberg att återkoppla till Proffs.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-22 15:56
Kategori: Nyheter
Taggar: Böter Kustbevakningen Lastsäkring Politik Trafikpolisen Trafiksäkerhet