Setra och Preem samarbetar i bolaget Pyrocell för att tillverka biodrivmedel av sågspån. Bild: Setra

Gröna Bilister i remissvar om reduktionsplikten 2,0

Vill se större helhetsgrepp om vägtransporterna

Gröna Bilister har svarat på regeringens remiss av en uppdaterad reduktionsplikt. De applåderar ambitiösa reduktionsnivåer år 2030. De gläds åt att palmoljeprodukter inte ska få användas. Men regeringen måste ta ett helhetsgrepp kring omställningen för att göra den rättvis. Förslaget kan leda till att priset på bensin och diesel stiger drastiskt. Detta kan skapa kännbara påfrestningar på landsbygden, där alternativen är få.
Chaufförspodden – Exklusivt


Reduktionsplikten är ett kraftfullt verktyg i arbetet för att nå Sveriges klimatmål för transportsektorn år 2030 att dess utsläpp av växthusgaser då ska ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010, skriver de vidare.

Gröna Bilister ser positivt på de flesta förslagen i denna promemoria. Det är bra att ambitiösa reduktionsnivåer aviseras ända fram till år 2030. Då ska klimatpåverkan från bensin och diesel ha minskat med 28 respektive 66 procent genom ökande inblandning av fossilfria drivmedel.

De ser det som mycket bra att biodrivmedel som medför hög risk för utsläpp genom indirekta landanvändningseffekter (ILUC) inte ska få användas för att uppfylla plikten. Det är bra att inte bara biodrivmedel utan även fossilfria elektrobränslen ska få användas. Gröna Bilister stöder också förslagen att behålla separata kvoter för bensin och diesel, men att öka flexibiliteten när det gäller hur kvoterna ska uppfyllas.

SpeedTrading

Att föreliggande förslag är mycket ambitiöst innebär dock en risk att vi med hög fart kör in i en återvändsgränd om vi inte snarast tar ett större helhetsgrepp kring omställningen av vägtransporterna och lägger fram andra ambitiösa förslag som samspelar med reduktionsplikten.

Det gäller till exempel tekniska krav på nya fordon så att fordonsflottan år 2030 är redo att tanka bensin och diesel som till stor del är förnybar och ändrade kvalitetskrav på bensin som tillåter högre andel etanol än idag.

Det gäller också fördelningspolitik och ekonomi. Enligt konsekvensanalysen kan dieselpriset stiga med över 5 kronor per liter och bensinpriset med nästan 3 kronor som en följd av de ambitiösa reduktionsnivåerna i kombination med den fulla beskattningen. Hur drabbar detta människor och företag i glesbygden, frågar sig Gröna Bilister.

Daf

Om skattebefriade höginblandade biodrivmedel kvarstår, kan dessa bli ett billigare och miljöbättre alternativ i glesbygden, men det ter sig osäkert nu eftersom EU:s tillåtelse till sådan skattebefrielse löper ut i år (förutom för biogas). Alltså måste ett helhetsgrepp på drivmedelsbeskattningen tas omgående.

Gröna Bilister reser också varningsflagg för att mer biodrivmedel kan behövas för att uppfylla reduktionsplikten än vad vi kan tillverka av hållbara inhemska råvaror.

SpeedTrading

Om artikeln

Publicerad: 2021-02-17 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Fördelningspolitik Fossilfritt Gröna Bilister Miljö Reduktionsplikt Vägtransporter