Fotomontage: Göran Rosengren

Kommer IMDG-koden att få en lösning?

Bollen ligger på Transportstyrelsens planhalva

Inrikesminister Mikael Damberg (S) har pekat på Transportstyrelsens och MSB:s del i att finna en lösning på att IMDG-koden i dag inte får användas i svenska domstolar till att lagföra dem som bryter mot regelverket. MSB har dock i flera remissvar till Transportstyrelsen tydligt angett sina synpunkter, senast hösten 2019. Bollen ligger nu på Transportstyrelsens planhalva.IMDG-koden som reglerar farligt godstransporter på sjön får sedan juni 2019 inte längre användas av svenska domstolar till att döma dem som begått brott mot densamma. Detta för att den är skriven på engelska och riksåklagaren fastställde i år efter fler överklaganden, att svenska domstolar ska döma efter lagar skrivna på svenska.

Missförhållandet som fortfarande råder, har varit uppe i två interpellationsdebatter och inrikesminister Mikael Damberg (S), konstaterar att Transportstyrelsen inte lyft att det är ett problem som behöver politiskt agerande. Han pekar även på att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har del i att en lösning kommer på plats.

Vi erfar emellertid att MSB i flera remissvar redan tidigt varit tydliga gentemot Transportstyrelsen med sin syn på IMDG-koden.

Vi börjar redan 2015 då MSB inkommer med svar på ”Remiss om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:106) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden).

I svaret skriver MSB bland annat att ”MSB tycker det är olyckligt att Transportstyrelsen inte kommer att ge ut en konsoliderad version av IMDG-koden. Detta innebär i sin tur att vi inte får tillgång till en kvalitetssäkrad farligt godslista för sjötransport av förpackat farligt gods för vidare distribution digitalt.”

2017 är det åter dags för MSB att inkomma med ett remissvar till Transportstyrelsen. Det är ”Remissvar på förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSF 2015:66) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden)”.

Transportstyrelsen har för denna remiss infört en del förbättringar som stöds av MSB, men man kritiserar att Transportstyrelsen valt att endast införliva vissa delar av IMDG-koden. ”MSB anser att alla bestämmelser i IMDG-koden bör publiceras i sin helhet eftersom det annars försämrar möjligheterna för användare att uppfylla det grundläggande syfte som anges i Lagen (2006:263) om transport av farligt gods (LFG)”.

Att inte göra hela IMDG-koden tillgänglig även på svenska försvåras för användarna tolkningen av bestämmelserna och därmed möjligheten att följa dem.

MSB vill, i händelse av en översättning, att en harmonisering görs mellan de olika transportspecifika reglerna för farligt gods på såväl väg, sjö com järnväg då mycket av regelverken har gemensamt ursprung.

Den 20 november 2019 kommer det senaste remissvaret från MSB till Transportstyrelsen i saken i vilken man i slutstycket konstaterar att ” MSB anser att alla bestämmelserna i IMDG-koden bör publiceras i sin helhet eftersom det annars försämrar möjligheterna för användare att uppfylla det grundläggande syftet som anges i 1§ Lagen (2006-263).

Nu har IMDG-koden varit igenom överklaganden, riksdagsdebatter och ett antal remissvar har gått till Transportstyrelsen varav MSB:s svar konstant pekat på att koden bör översättas till svenska i sin helhet.

Bollen ter sig nu ligga på Transportstyrelsen vi väntar med spänning på en lösning.

Om artikeln

Publicerad: 2020-11-02 15:58
Kategori: Nyheter
Taggar: Farligt gods IMDG IMDG-translate Inrikesministern Kustbevakningen MSB Socialdemokraterna Transportstyrelsen