Skogforsk: ”Lastbilarnas utsläpp kan minskas”

Trafikverket släppte i början av veckan en utredning som slog fast att utsläppen från lastbilstrafiken ökat och att något måste göras för att vända trenden. Svenskt skogsbruk har, med hjälp av forskning från Skogforsk, länge legat i framkant för effektiva transporter och logistiklösningar.

Transportsektorn har blivit effektivare och tekniken har gått mot mer bränslesnåla bilar. Samtidigt har totala mängden lastbilstransporter ökat i landet vilket motverkar de minskade utsläppen som vunnits på effektiviseringen. Det har Trafikverket tagit fasta på i sin rapport.

Skogforsk tror att det bästa styrmedlet är att utveckla energieffektivare transporter och att tillåta dem. Tekniken och kunnandet finns, liksom nyfikenhet och vilja. Forskning pågår och många idéer finns om hur bränsleförbrukning och utsläpp med relativt enkla medel kan minskas per fraktat ton.

Skogforsk har genomfört studier med längre lastbilar där antalet virkestravar ökats från dagens tre till fyra. Tre travar får man plats med utan att göra fordonet längre än tillåten längd (24 m). Längre fordon (uppemot 34 meter) som kan lasta en extra trave har testats med avseende på bränsleförbrukning, trafiksäkerhet och körvänlighet, och resultaten är goda. Nu används ett fåtal av dessa fordon även i andra branscher på vägsträckor med specialtillstånd.

Skogforsks resultat visar exempelvis att om en lastbil lastas med fyra lägre virkestravar istället för tre kan bränsleförbrukningen minska med sju procent. Det kan förklaras med att luftmotståndet blir lägre med fyra låga, tätt lagda travar jämfört med tre höga travar.

Nu planeras uppföljande försök med samma virkesfordon där bilen med fyra travar förses med aerodynamiska detaljer för att sänka bränsleförbrukningen ytterligare. Ett minskat luftmotstånd bidrar också till att lastbilen kan köra längre på alternativa drivkällor – exempelvis elektricitet.


Under 2018 tilläts tyngre
fordon på Sveriges allmänna vägar, maxvikten ökade från 64 ton till 74 ton. Mer gods kan alltså lastas på varje lastbil. En förutsättning är dock att 74-tonsfordonen har tillgång till vägar där fordonen får köra.

Den första juli 2018 öppnade Trafikverket 1 180 mil, vilket motsvarar cirka tio procent av det statliga vägnätet, för BK4 som tillåter en maximal bruttovikt på 74 ton istället som tidigare 64 ton. BK4-vägnätet är utlagt i några ”kluster” i Sverige, med störst utbredning i norra Sverige, så det är där som tyngre fordon i första hand kan användas.

Dock kvarstår problemet att många infartsvägar till industrin inte blivit uppgraderade till BK4, vilket hindrar användningen av 74-tonsfordon. Orsaken är att dessa vägar ofta är kommunala och besluten måste tas där. Arbete pågår för att identifiera och åtgärda dessa flaskhalsar för att öka nyttan av de effektivare 74-tonsfordonen. Till sommaren 2019 väntas Trafikverket öppna fler vägar för BK4, vilket kommer sänka utsläppen från skogsbrukets transporter.

Nu planeras ett projekt för ökat nyttjande av alternativa bränslen och självkörande fordon inom skogsbranschen.

Genom att använda data över skogsbrukets transportflöden kan framtida scenarier simuleras rörande effekterna av ökat utnyttjande av fossilfria bränslen, eldrift och självkörande fordon. Det är tänkt att drivas inom ett program initierat och finansierat av Trafikverket med flera forskningsorganisationer, näringsliv och offentliga aktörer. Skogforsk är partner i projektet och kommer bland annat att bidra med våra omfattande data över transportflöden.

Alla ovanstående exempel är projekt som minskat bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen. Ämnet är dock komplext och Skogforsk välkomnar därför Trafikverkets utredning med förhoppningen om att den leder till framgångsrika framtida utvecklingsprojekt i samverkan mellan Skogforsk, näringsliv och myndigheter.

Foto: Tommy Holl, arkiv

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-05 11:34
Kategori: Nyheter
Taggar: Alternativa bränslen BK4 Miljö Skogforsk Trafikverket