Fordonen på bilden har inget med artikelinnehållet att göra.Fotograf: Göran Rosengren

Transportstyrelsen vill återta greppet om cabotagefuskarna

Transportstyrelsens nuvarande, snäva och från många håll bespottade tolkning av EU-förordningen som reglerar cabotagetransporter har inneburit att många som med tidigare tolkning skulle ha blivit rapporterade för otillåtet cabotage, nu slipper undan straff.
Detta har myndigheten förstått och nu vill man råda bot på det. I dagarna skickades ett förslag ut på remiss som är tänkt att göra ansvarsreglerna vid överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransporter på väg mer ändamålsenliga.

Transportstyrelsen föreslår nu att den nationella bestämmelse, SFS 1998:786, som reglerar ansvar för överträdelser av de EU-rättsliga reglerna om cabotagetransporter på väg ska förtydligas.

Cabotagetransporter regleras i förordning (EG) nr 1072/2009, och förslaget i den promemoria som tidningen Proffs har tagit del av, bedöms medföra en större tydlighet i fråga om att sanktionsavgifter ska påföras när transporter utförs i strid med de villkor som ställs upp i nämnda förordning.

Lät det rörigt? Läs vidare, vi ska försöka förklara lite mer ”på svenska”.

Som vi tidigare har rapporterat, kungjorde Transportstyrelsen i höstas en väldigt snäv tolkning av reglerna som omgärdar cabotagetransporter. Proffs har lagt ner mycket energi på att tydliggöra riskerna med att tolkningar av det här slaget tenderar att strypa möjligheterna för att få ärenden prövade av Förvaltningsrätten som i slutänden kan rendera i prejudikat.

Det förslag som nu skickas ut på remiss till 18 instanser gör det tydligt att Transportstyrelsen också har förstått det orimliga i att låta uppenbara fuskare slippa undan straff.

Enkelt uttryckt vill Transportstyrelsen inte ändra sin nuvarande tolkning. Däremot vill man vidga begreppen för att direkt kunna straffa aktörer etablerade i utlandet (med gemenskapstillstånd) som till exempel har kört längre än sju dagar i Sverige efter att ha slutfört sin inkommande internationella transport – och som också har utfört fler än de tre inrikes transporter som EU-förordningen medger.

Även de utländska transportörer som inte kan bevisa inkommande internationell transport, som med nuvarande tolkning inte rapporteras för otillåtet cabotage, eller om en förare från tredjeland saknar förartillstånd, ska få betala sanktionsavgift.

Några sanktionsbelopp nämns inte i promemorian. En förhoppning från Proffsredaktionens sida är dock att avgiften kommer att hamna på (minst) samma nivå som för otillåtet cabotage. Att sätta ett lägre belopp lär sannolikt inte avskräcka tillräckligt för att få de aktörer som bryter mot bestämmelserna att ”rätta in sig i ledet”.

Senast den 28 april ska remissinstanserna ha återkommit med sina synpunkter. Den föreslagna bestämmelsen ska träda i kraft den 1 juli i år. I promemorian är man däremot tydlig med att överträdelser som ägt rum innan den 1 juli inte kommer att omfattas av ändringen.

Undersökningar som Proffs har låtit göra, pekar på att Sverige är det land som har den mest toleranta tolkningen av EU-förordningen i de delar som handlar om cabotage. Tyskland, Norge och Danmark är betydligt tuffare.

Det arbete som Transportstyrelsen har lagt ner på att formulera tolkningen och därefter ovannämnda förslag till ändring känns lite som bortkastad tid anser Göran Rosengren, chefredaktör på Proffs.
– Det hade ju räckt att man hade gjort som vi på tidningen. Frågat kontrollmyndigheterna i våra grannländer om hur de tolkar reglerna, menar han.

– Jag är kluven rent känslomässigt. Jag är glad för att man förhoppningsvis snart kan sätta åt transportfuskarna på riktigt igen, alltså även de utländska aktörerna. Samtidigt blir jag upprörd när den här sortens onödiga byråkrati belastar oss skattebetalare.  

– Vad skulle kunna hända för svensk del om vi hade hållit oss till den tidigare tolkningen? Jag hoppas få svar på den frågan när vi fortsätter vårt arbete med att genomlysa Transportstyrelsens nuvarande tolkning. För vår del är det här inte avslutat riktigt än, konstaterar Rosengren.

Om artikeln

Publicerad: 2017-03-10 15:52
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Lagändring Remiss Sanktionsavgift Transportstyrelsen