Orimliga sanktionsavgifter för kör- och vilotidsbrott ute på remiss

?Inte rättssäkert?

Transportstyrelsens förslag om ändringar i kör- och vilotiderna är ute på remiss. De går långt över vad som krävs enligt EU:s regler, hänvisar till en förordning som ännu inte är beslutad och skulle innebära oflexibla och orimliga sanktioner. Sveriges Åkeriföretag vill påminna om Transportstyrelsens näringspolitiska uppdrag att verka för att svenska företag får en förstärkt konkurrenskraft.

– Det finns ingen anledning att ha mer skärpta krav i Sverige än i något annat EES-land så att svenska åkeriföretag och deras anställda chaufförer riskerar straff för överträdelser som inte finns enligt EU:s bestämmelser, säger John Woxström, juridisk sakkunnig på Sveriges Åkeriföretag.

En ny färdskrivarförordning trädde i kraft den 1 mars 2014. Förordningen ska tillämpas successivt och Transportstyrelsens förslag innehåller anpassningar av svensk lagstiftning. Vad gäller just sanktionsavgiften föreslås att den kan tas ut för fler överträdelser än idag.

Kontrollerande instans ska, enligt förslaget, läsa av föreskrivna tabeller och slå ihop flera överträdelser och straffavgifter.
– Juridiken låter sig inte tillämpas på ett rättssäkert sätt genom att enbart och mekaniskt läsa av i tabeller och sedan addera ihop sanktionsbelopp. Det mekaniska tillvägagångssättet resulterar i ett oproportionerligt resultat och därmed också i ett oproportionerligt straff. Straffet ska inte gå över vad som är nödvändigt för att uppnå de mål som lagstiftningen eftersträvar, fortsätter Woxström.

Sanktioner ska enligt EU:s regelverk vara effektiva, proportionella, avskräckande och icke-diskriminerande. För att det kravet ska vara uppfyllt, måste det i varje fall göras en enskild prövning. Att förlita sig till förutbestämda schabloner riskerar att hota proportionalitetsprincipen, vilket kan få svåra konsekvenser för det enskilda åkeriet, skriver Sveriges Åkeriföretag i ett pressmeddelande idag. 

Länkar

Länk till Transportstyrelsens framställan

Länk till SÅ:s remissvar 

Om artikeln

Publicerad: 2016-05-30 09:24
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Kör- och vilotider Sanktionsavgift Sveriges Åkeriföretag Transportstyrelsen