Rätt att olämplighetsförklara misshandelsdömd trafikansvarig

En trafikansvarig på ett mindre åkeri förklarades olämplig av Tranportstyrelsen sedan han dömts till fängelse för grov misshandel. Mannen överklagade och hävdade att det var fråga om dubbelbestraffning. Förvaltningsrätten höll med och upphävde beslutet. Nu har kammarrätten kommit fram till att Tranportstyrelsen gjorde rätt som drog in tillståndet.

Åkeriets trafikansvarige är även ägare, styrelseledamot och firmatecknare för bolaget. Enligt Helsingborgs tingsrätt gjorde han sig i juni 2011 skyldig till grov misshandel och misshandel, och han dömdes därför till fängelse 1 år (vilket han nu avtjänat).

Därmed uppfyllde han inte Yrkestrafiklagens krav på gott anseende ansåg Transportstyrelsen, och han förklarades därför i juni 2013 olämplig som trafikansvarig. Olämplighetstiden bestämdes till 3 år.
Transportstyrelsens beslut överklagades till Förvaltningsrätten i Malmö.

Förvaltningsrätten konstaterade att olämplighetsförklaringen är en administrativ åtgärd grundad på den lagakraftvunna fängelsedomen. Åtgärden riskerar att medföra stora ekonomiska konsekvenser för bolaget och således även för den trafikansvarige personligen. Enligt Förvaltningsrättens bedömning utgjorde därmed olämplighetsförklaringen en ytterligare bestraffning av honom. Något som står i direkt strid mot bestämmelserna i bland annat EU:s rättighetsstadga och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (det så kallade dubbelbestraffningsförbudet).
Därför upphävdes Transportstyrelsens beslut om olämplighetsförklaring.

Domen överklagades till Kammarrätten i Göteborg, som gör en helt annan bedömning än Förvaltningsrätten.

Kammarrätten påpekar att bestämmelsen om ogiltighetsförklaring, som grundar sig på en EU-förordning, inte gäller alla utan en avgränsad krets personer inom yrkestrafikens område. ”Olämplighetsförklaringen är en del av genomförandet av en inre marknad för transporter på väg inom EU som ska bidra till att höja yrkeskunnandet i transportföretagen, rationalisera marknaden, förbättra kvaliteten på tjänster och öka trafiksäkerheten”.

Reglerna är alltså näringsrättsliga och syftet med olämplighetsförklaringen är att säkerställa att den trafikansvarige har gott anseende och inte att straffa eller avskräcka.

Olämplighetsförklaring är en sanktion av disciplinär karaktär. ”Sanktionen kan för den enskilde vara kännbar eftersom den hindrar personen från att upprätthålla anställning med uppgift att leda företags transportverksamhet och motsvarande funktion i eget företag. Den avser dock endast den enskildes möjlighet att utöva sitt yrke och är begränsad till viss tid”.

Olämplighetsförklaring är alltså inget straff, och därmed har heller ingen dubbelbestraffning skett konstaterar Kammarrätten. Eftersom den trafikansvarige dömts för allvarlig brottslighet kan han inte anses uppfylla kravet på gott anseende, och därmed finns skäl att förklara honom olämplig att leda ett företags transportverksamhet.

Kammarrätten upphäver därför Förvaltningsrättens dom, och fastställer Transportstyrelsens beslut. Vilket innebär att olämplighetstiden löper till och med den 9 juni 2016.

Om artikeln

Publicerad: 2014-08-26 14:44
Kategori: Nyheter
Taggar: Förvaltningsrätten Kammarrätten Olämplighetsförklaring Rättsfall Trafikansvarig Transportstyrelsen