SVEN-ERIK ALHEM

Grundlagen eller ”djungelns lag” – vilken gäller idag?

I en sann demokrati väntas ett flertal viktiga principer gälla. Bland dem är alla människors lika värde och likheten inför lagen centrala. För närvarande är det inte bara grundlagar, andra lagar, förordningar och lokala trafikföreskrifter vi har att förhålla oss till. Även föreskrifter och rekommendationer har tillkommit som en följd av den coronapandemi vi är inne i och som skördat så många dödsoffer.De flesta människor hyser respekt för vad som gäller för att skydda oss själva och alla andra för den osynliga fiendens angrepp. Vi håller avstånd, tvättar händerna stup i ett och avstår från att i görligaste mån åka kollektivt. Något som vi för övrigt länge tillråtts att välja framför egen bil av hänsyn till miljön.

Men det finns på alla områden människor som av olika skäl tycker att normhållare kan andra vara. Men för egoister kan det egna intresset ibland sättas i främsta rummet.

När det gäller de som ägnar sig åt grov kriminalitet har de i många fall lyckats skapa sina egna normsystem genom den nimbus av farlighet de skapat med tystnadskultur som medför att många bevispersoner väljer att hålla tyst om vad de erfarit i fråga om sådana personers brott.

Det är ett farligt avsteg från principen om likheten inför lagen. Inte minst gäller det så kallade dödsskjutningar mellan kriminella gäng. Många mord och försök till mord förblir ouppklarade.

På trafikens område gäller ofta inte heller principen om likheten inför lagen. Många människor anser sig själva kunna ta sig rätten att bestämma hur deras framfart i trafiken ska vara. Bara om de händelsevis skulle upptäckas och rapporteras av polisen riskerar de att bli lagförda.


Allmänheten har ofta ingen
ambition att anmäla trafiköverträdelser till polisen. Även om de flesta av oss som färdas på våra vägar ständigt får bevittna också flagranta trafikbrott, vilka i de allra flesta fall inte beivras om ingen allvarlig olycka inträffar.

Vi har inför det förestående amerikanska valet hört sittande president svara undfallande på frågan om ett maktövertagande kan väntas ske fredligt. Ett extremt allvarligt svar som ger mig rysningar och antydningar om ett helt annat styrelseskick än vad som bör gälla inom den äkta demokratin.

De normer som gäller inom en demokrati är inte en gång för alla givna. De kan i demokratisk ordning ändras när så befinns vara befogat. I vårt land gäller det också de för demokratin så centrala grundlagarna även om det just där krävs ett nytt beslut också efter ett mellanliggande val för att inte förhastat kunna rubba på de allra viktigaste av våra grundpelare.

Sammanfattningsvis har vi i vår demokrati många friheter. Att fritt tala, demonstrera och i skrift uttrycka vår mening. Även i fall där vi är starkt kritiska mot våra politiska makthavare. Men vi är också skyldiga att följa och hålla oss till de normer som gäller i samhället oavsett om vi gillar dem eller inte.

Hur skulle det annars se ut? Då skulle ju djungelns lag med allt vad det innebär i fråga om hänsynslöshet kunna gälla inom trafiken. För det är väl inte så illa att det är en sådan ordning vi har redan nu?
Frågar jag bara lite stillsamt undrande.

Om artikeln

Publicerad: 2020-10-23 10:00
Kategori: Krönika
Taggar: Krönika Rättsfall Sven-Erik Alhem