Foto: Mostphotos. Foto: Mostphotos.

Svårt följa kostnadsutvecklingen i Trafikverkets arbete med transportinfrastruktur

Stigande kostnader i planeringen för transportinfrastruktur är ett väldokumenterat och komplext problem. Det visar Trafikanalys första redovisning i uppdraget att granska Trafikverkets arbete för en bättre kostnadskontroll. Svagt samordnade system för informationshantering eller system som inte används fullt ut begränsar möjligheterna att följa förändrade kostnader och orsakerna bakom.

Arbetet i Trafikanalys uppdrag bekräftar bilden som framgår i andra utredningar och som Trafikverket själva beskriver tydligt i Nationell plan för transportinfrastruktur och inriktningsunderlag om kostnadsökningar i investeringsverksamheten. Så långt visar arbetet också att problematiken inte är unik för Sverige.

Det går att förbättra kostnadskontrollen, men det finns ingen enkel lösning.
– Det krävs utveckling på flera håll och det är viktigt för att vi ska få så mycket nytta som möjligt för pengarna, inte minst mot bakgrund av de stora underhållsbehoven i infrastrukturen, säger Patrik Tornberg, projektledare vid Trafikanalys.

I dag hanteras kostnadsuppgifter hos Trafikverket i flera olika system som alla har skapats med olika syften, men som inte utvecklats till en helhet. Flera tidigare utredningar, bland annat från Riksrevisionen och VTI, pekar på svårigheter att få fram information om innehåll och kostnader i åtgärder och Trafikanalys uppföljning ger en liknande bild.

Kostnadsutvecklingen i verksamheten är svårgenomtränglig för externa granskare. Det är svårt att förstå hur drift- och underhållsverksamheten planeras och genomförs. För investeringsverksamheten saknas en sammanhållen beskrivning av den långsiktiga kostnadsutvecklingen för enskilda objekt, och möjligheterna att läsa sig till hur kostnader har förändrats och varför är begränsade.

Eftersom problemen med kostnadsökningar är både väldokumenterade och systematiska tycks det vara problem med de kalkylmetoder som används, alternativt, hur kalkylmetoderna används i planeringsprocessen. Vår bedömning är därför att Trafikverket har ett genomgående behov av att utveckla förmågan att göra kostnadsprognoser och bedöma framtida risker för förändrade kostnader.

Ett betydande utvecklingsarbete pågår inom Trafikverket, inte minst kring kalkylmetoder, men också på flera andra områden som Trafikanalys uppmärksammar i granskningen. Exempelvis har flera nya system eller rutiner för hantering av information antingen nyligen införts eller håller på att införas.

Trafikanalys fortsätter granskningen av Trafikverkets arbete med kostnadskontroll inom ramen för sitt uppdrag, som sträcker sig fram till 2028.

Rapporten ”Granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – delredovisning” som är den första i uppdraget, har tyngdpunkt på att beskriva problembilden.

Vill du läsa rapporten, finner du den här.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-29 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Infrastruktur Kostnadsutveckling Trafikanalys Trafikverket Transportinfrastruktur Vägunderhåll