Svårt att nå transportpolitiska målen

2023 var ett händelserikt år i det svenska transportsystemet och i transportpolitiken både inrikes och på EU-nivå. Trafikanalys konstaterar i en uppföljning av de transportpolitiska målen att flera utmaningar kvarstår för att vi ska närma oss uppsatta mål och etappmål.

Under 2023 drabbades det svenska transportsystemet av flera större händelser som ledde till betydande störningar för trafik och transporter. Tågurspårning för Arlanda Express och vid Hudiksvall, raset vid Stenungssund och urspårning på Malmbanan för att nämna några.

Flera av händelserna under året kan direkt eller indirekt kopplas till extremt väder, som enligt experter kan bli vanligare i takt med ett förändrat klimat.
– Detta blir viktigt att bevaka i framtida måluppföljningar, säger Anders Brandén Klang, projektledare för måluppföljningen, Trafikanalys.

Bristande underhåll har lett till ett transportsystem som är känsligt för störningar. Det har också bidragit till ett år med ännu sämre tillförlitlighet i järnvägstrafiken. Punktligheten för persontågen var under 2023 den lägsta sedan 2010. Även totalstoppen i vägnätet ökade jämfört med året innan.

Samtidigt utvecklas transportsystemet och dess användning. Ett nytt planeringssystem för tågtrafiken har introducerats och en del av vägnätet har öppnats för trafik med både längre och tyngre lastbilar. I båda fallen är ambitionen att åstadkomma en effektivare trafikering. Vi ser också en fortsatt energieffektivisering inom vägtrafiken, både vad gäller resor och transporter.

Under det svenska ordförandeskapet slutfördes förhandlingarna kring EU-lagstiftningen kopplat till EU:s Fit for 55, som innebär delvis nya ramar för svensk transportpolitik. Utsläppen från den icke-handlande sektorn där vägtransporter ingår ska minska med 50 procent till år 2030, och fler transporter kommer inom kort att omfattas av system för utsläppshandel. Lagstiftningspaketet ska säkerställa att EU:s klimatmål och åtaganden enligt Parisavtalet uppnås.

I riksdagen fattades beslut om minskad reduktionsplikt och sänkta bränsleskatter från 1 januari 2024. Beslut som enligt regeringen kommer leda till ökade utsläpp under 2024. Samtidigt syns tecken på en inbromsning i elektrifieringstakten för personbilsflottan. Sannolikheten för att det nationella etappmålet (70 procents minskning av växthusgasutsläppen från inrikes transporter utom flyg till 2030 jämfört med 2010) ska nås har därmed minskat.

I årets uppföljning konstateras också att utvecklingen av trafiksäkerheten sett till antalet omkomna inte går snabbt nog för att det ska vara sannolikt att målen till 2030 kommer att nås i tid. Det gäller både omkomna i vägtrafikolyckor, och antalet omkomna i självmord inom bantrafiken. Ytterligare insatser kommer att krävas.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-15 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Infrastruktur Regeringen Trafikanalys Trafiksäkerhet Transportpolitiska Mål Underhållsbrist Vägtrafik