"Det är tydligt att exportnäringen ser sin påverkan på klimatet och även hur de kan vara en del av lösningen", säger Alexandra Bagger, företagsrådgivare på Sparbanken Skåne. "Det är tydligt att exportnäringen ser sin påverkan på klimatet och även hur de kan vara en del av lösningen", säger Alexandra Bagger, företagsrådgivare på Sparbanken Skåne.

Frakt och transport nyckel för klimatomställning

Exportföretag pekar ut frakt och transport som nyckel för klimatomställning. Det står klart när exportföretag värderar sitt bidrag till klimatomställning. Sju av tio exportföretag värderar sitt bidrag till klimatomställningen som mycket viktigt eller ganska viktigt. Endast vart tionde företag ser sig som mindre betydelsefullt i omställningen.

Det är inom frakt och transport av varor som exportföretagen ser störst möjlighet att påverka klimatet. Det visar en undersökning bland landets mindre exportföretag som Novus genomfört på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Närproducerat är bra för miljön, men exportföretag behövs för landets ekonomiska tillväxt. Avvägningen är inte enkel för att bygga en långsiktigt hållbar samhällsekonomi. Samtidigt är medvetenheten hög hos Sveriges mindre exportföretag när det gäller klimatfrågan. Det framgår av en ny enkätundersökning från Novus.

33 procent av företagen i undersökningen svarar att man bedömer sitt eget bidrag till klimatomställningen som mycket viktigt. Ytterligare 36 procent bedömer sitt bidrag som ganska viktigt och endast 10 procent anser att det egna företagets bidrag till omställningen är mindre viktigt eller till och med inte viktigt alls.

Allmänheten är idag mycket medveten om miljö- och klimatfrågorna, men det är inte ovanligt att man ser sitt eget bidrag till omställningen som ganska marginellt.
– Så tänker inte företagen, åtminstone inte exportföretagen. Det är tydligt att exportnäringen ser sin påverkan på klimatet och även hur de kan vara en del av lösningen, säger Alexandra Bagger, företagsrådgivare på Sparbanken Skåne.

Exportföretagen i Novusundersökningen har alla mellan 1–50 anställda och verkar i första hand på den nordiska och europeiska marknaden. Många har också affärer i Asien och Nordamerika samt delvis också i Afrika och Sydamerika.

Två av tio företag uppger sig sälja produkter och tjänster som i sig minskar klimatbelastningen, men när det gäller att göra skillnad i klimatomställningen är det ändå inom frakt och leveranser av varor som exportföretagen bedömer sig ha störst möjligheter. Tre av tio företag menar att man kan bidra till omställningen genom mer klimatsmarta transporter.

Med kunder över hela världen är det avgörande att ha effektiva distributionskedjor, men det finns också ett hållbarhetsperspektiv och det är exportföretagen väldigt medvetna om. Sedan handlar det inte bara om att ställa om för klimatets skull utan också om att framtidssäkra sin affär.
– Transportlösningarna behöver fortsätta att utvecklas och i slutänden är hållbarhet en förutsättning för lönsamhet över tid, säger Alexandra Bagger.

Vidare ser två av tio i undersökningen att man kan bidra till klimatomställningen genom att minska energiförbrukningen i verksamheten eller gå över till förnybar energi. Utöver detta råder det en ganska spridd uppfattning om var företagen kan göra mest nytta för klimatet.

14 procent bedömer sig kunna stötta omställningen genom att använda mer miljövänligt insatsmaterial i produktionen, 13 procent menar att produktionsprocessen i sig kan bli mer miljövänlig, 12 procent tror sig kunna bidra genom att ställa tydliga krav på kunder och underleverantörer och 11 procent av exportföretagen svarar att man kan bidra till klimatet genom att minska sitt affärsresande. 13 procent svarar ”annat” och nämner då bland annat återbruk och mindre pappersförbrukning.

Exportföretagen värderar sitt bidrag till omställningen högt, men tankarna om hur man kan bidra skiljer sig åt beroende på vilken bransch man verkar i.
– Ett tillverkande företag kan ha mer besparingar att göra i energi än vad till exempel ett handelsbolag har, som i stället kanske har mer av affärsresande, säger Alexandra Bagger.