Foto: Polismyndigheten/Wikipedia. Foto: Polismyndigheten/Wikipedia.

VTL-fallet: Polismyndigheten inväntar kammarrättens beslut

Ända sedan två vindkraftverkstransporter den 20 juni 2022 stoppades utanför Bollnäs, har Polismyndighetens beslut att dra in en vägtransportledares förordnande, väckt frågor och, inte minst, känslor. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som gick på Polismyndighetens linje. Ärendet överklagades ånyo och nu har kammarrätten beviljat prövningstillstånd. Hur ser Polismyndigheten på förvaltningsrättens dom?

Polismyndigheten kan konstatera följande att i den aktuella domen prövade förvaltningsrätten om Polismyndigheten haft skäl att återkalla en vägtransportledares förordnande. Förvaltningsrätten gick igenom de omständigheter som Polismyndigheten lagt fram som grund för återkallelsen.

Några av skälen bedömdes utgöra stora brister. Exempelvis har transporten framförts över tillåtna hastighetsbegränsningar samt att breddmarkeringskyltar inte satts ut korrekt vilket enligt förvaltningsrätten utgjorde stora brister ur trafiksäkerhetssynpunkt. Polismyndigheten hade enligt förvaltningsrätten haft grund för att återkalla det aktuella förordnandet och överklagandet avslogs.

Något som varit en röd tråd i ärendet är ansvarsfrågan. Vem har ansvar för vad. Behöver regelverken förtydligas?
– Domen är överklagad av berörd vägtransportledare till kammarrätten som har meddelat prövningstillstånd. Det finns anledning att avvakta kammarrättens avgörande, säger Polismyndigheten som därför inte kan säga om den befintliga domen kan komma att få betydelse framledes för dispenstransporter.