Makteliten åker med olagliga limousiner

När SvD den 15 juli publicerade en artikel med rubriken ”Frustrationen: ”Vi kör svarttaxi åt regeringen”, lät reaktionerna inte vänta på sig. Företaget som Regeringskansliet anlitade utförde transporterna trots att trafiktillståndet dragits in. Tingsrättens beslut om dragning av trafiktillståndet överklagades och nu har hovrätten sagt sitt.

I juni 2022 återkallade Transportstyrelsen tillståndet för Freys hyrverk Stockholm AB dels på grund av att företaget bedrivit taxitrafik utan att ha fordon anmälda i enlighet med gällande regelverk, dels då företaget bedrivit taxiverksamhet i strid med taxitrafiklagen eftersom fordonen inte varit utrustade med taxameter.

Beslutet överklagades och den 11 juli i år fastställde hovrätten tingsrättens tidigare dom.

Hovrätten hade att ta ställning till den utredning tingsrätten tagit del av. De huvudsakliga frågorna gällde om det aktuella fordonet som använts i taxitrafik omfattades av taxitrafikförordningen och, om så, om Freys representant ska gå fri från ansvar på grund av sin invändning att han inte kände till att fordonet omfattades av anmälningsplikt.

Enligt Polismyndighetens jurist framgår det att företaget sedan i februari 2021 ändrat inriktning och inte längre står till allmänhetens förfogande och därmed inte skulle behöva trafiktillstånd för taxiverksamhet. Freys Hyrverk kräver att deras kunder genomgår kreditprövning och tecknar avtal med företaget, men det betyder inte att de inte står till allmänhetens förfogande.

Hovrätten finner att Freys representant kände till att fordonet inte var anmält till Transportstyrelsen och det är även utrett att han kände till hur fordonet användes. Hovrätten finner att han således haft ”uppsåt i förhållande till de faktiska förhållanden som innebär en överträdelse av 4 kap. 2 § trafikförordningen och har därmed handlat med erforderligt uppsåt”.

En grundläggande princip är att missuppfattningar och okunnighet rörande straffbestämmelser inte fritar från ansvar. Ansvarsfrihet på grund av straffrätts- villfarelse ska inträda endast i rena undantagsfall. Representanten anlitade juridisk hjälp och att företagets agerande utgick från slutsatserna av utredningen. Hovrätten finner att antingen har representanten fel eller den juridiska hjälpen han anlitat, men att det inte fråntar representanten från ansvar.

Hovrättens beslut kan överklagas fram till och med den 8 augusti i år.

Svenska Taxiförbundet uttalar sig om Freys Hyrverks tolkningar av lagstiftningen. ”Det måste bli ett slut på fria tolkningar av lagen för taxitrafik”, sade man. I SvD:s artikel uttalar sig ett polisbefäl som är kritisk till att polisen inte ingriper. Vidare framförs i artikeln att lagstiftningen skulle vara oklar.

Det håller Taxiförbundet inte med om. ”Lagstiftningen är glasklar”, säger förbundets ordförande Lennart Kaldeén. Sedan taxitrafiklagen infördes 1990 omfattas hyrverk och limousintrafik av densamma. Dessutom ska fordonen i sådan trafik från 1 januari 2021 vara utrustade med taxameter eller alternativet SUFT.

I två parallella rättsprocesser har både förvaltningsrätten i Stockholm och Svea hovrätt nyligen slagit fast vad som gäller och båda domstolarna har konstaterat att enskilda transportföretag inte kan bevilja sig själva undantag från gällande lagstiftning.
– Svenska Taxiförbundet verkar för att konkurrens på lika villkor ska gälla inom taxinäringen. Där behöver vi Regeringskansliets, polisens och kundernas hjälp. Både den tidigare och nuvarande regering har gjort klart att arbetet med ordning och reda på vägtransportmarknaden är en viktig och prioriterad fråga och att de som utför person- eller godstransporter måste ha tillstånd för detta, avslutar Lennart Kalderén.