EU:s avtal om underrättelsesystem gynnar säker, effektiv och grön rörlighet

IRU välkomnar den provisoriska överenskommelse som nåddes förra veckan för att öka utbyggnaden av intelligenta transportsystem (ITS) på europeiska vägar. EU:s medlemsstater måste nu inkludera vägtransportdata på sina nationella åtkomstpunkter (NAP) senast i slutet av 2025.

NAP tillhandahåller ett enda gränssnitt genom vilket transportrelaterade data från olika dataleverantörer görs tillgängliga för allmänheten.

Rådet och parlamentet lyckades hitta en gemensam grund om ITS trots deras tidigare vitt skilda ståndpunkter i saken.

Den gemensamma texten bekräftar EU-kommissionens inställning: EU:s medlemsstater måste se till att specifika vägdata såsom tillträdesvillkor för tunnlar och hastighetsbegränsningar till informations- och bokningstjänster för säkra parkeringsplatser för lastbilar, finns tillgängliga på nationella åtkomstpunkter (NAP:er) inom de överenskomna slutdatumen mellan 2025 och 2028.överenskomna tidsfristerna, mellan 2025 och 2028.

NAP:s, som är ett allmänt tillgängligt onlinedatalager skapat för att underlätta åtkomst, utbyte och återanvändning av transportdata, bör ha vägdata från både kärnnätet och det övergripande nätverket av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) inkluderande även urbana knutpunkter.

Även om medlemsstaterna redan har upprättat nationella handlingsplaner har flera medlemsstater ofullständiga uppgifter vilka undergräver vägtransporternas effektivitet, hållbarhet och säkerhet.

IRU:s Director of EU Advocacy Raluca Marian sade: ”Intelligenta transportsystem kan göra vägtransporter säkrare, effektivare och grönare, värden som IRU och branschen kämpar för varje dag.”

Marian fortsätter: ”Taget i beaktande att medlemsstater helt hade tagit bort sitt åtagande att tillhandahålla specifika vägdata i rådets allmänna strategi, är detta den bästa överenskommelsen vi kunde få och som även anger konkreta tidsfrister.”

Nu måste alltså medlemsstaterna hålla sitt löfte. NAP kommer att spela en viktig roll för att skapa ett gemensamt europeiskt datautrymme för mobilitet.

Under hela processen upprepade IRU vikten av tillförlitlig data- och informationsflöde för att underlätta vägtransporter. Avtalet förutser att medlemsstaterna kommer att inkludera uppgifter om specifika trafikbestämmelser för TEN-T-vägar om den årliga genomsnittliga dagliga trafiken är över 8 500 fordon. Medlemsstaterna kommer att samla in liknande uppgifter i stadsknutpunkter om den dagliga trafiken överstiger 7 000 fordon.

För data om permanenta åtkomstbegränsningar, även känd som Urban Vehicle Access Regulations (UVAR), kräver transportaktörer tillgång till all tillgänglig information för att planera sin verksamhet och undvika eventuella överträdelser.

Transportaktörer kommer dock att behöva vänta till slutet av 2026 för att börja ta emot information om UVAR, såväl som relaterade data om gränser för restriktioner, förbud eller skyldigheter med zongiltighet, aktuell åtkomststatus och villkor för cirkulation i reglerade trafikzoner.

En annan fråga gäller dynamisk data om information och bokningstjänster för säkra parkeringsplatser. Även om tidsfristen 2028 har kortats till 2027, är det fortfarande för sent. Bristen på säkra parkeringsplatser i Europa fortsätter att påverka förarnas arbetsvillkor negativt. Data bör redan finnas tillgängliga om det låga antalet befintliga säkra och säkra parkeringsområden.

Det svenska ordförandeskapet i EU:s råd kommer att överlämna den överenskomna texten för godkännande till medlemsstaterna. EU-parlamentets utskott för transport och turism väntas rösta om det provisoriska avtalet i slutet av månaden. Parlamentsplenum kommer att behöva bekräfta avtalet kort därefter.

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-14 09:41
Kategori: Nyheter
Taggar: Datatillgänglighet EU EU-kommissionen EU-parlamentet Godstransport NAP TRAN transporter UVAR