Bränslebolag döljer miljöinformation i strid med lagen

Gröna Mobilister utmanar Energimyndigheten och säger att bränslebolag döljer miljöinformation i strid med lagen och att Energimyndigheten låter företag som driver hundratals tankstationer slippa att redovisa sina drivmedels klimatpåverkan och ursprung.

Gröna Mobilister menar att detta strider såväl mot lagkravet att lämna miljöinformation som mot EU:s förnybartdirektiv. För att få myndigheten att bekänna färg lämnar vi idag in begäran om tillsyn av fyra drivmedelsleverantörer.

De leverantörer som Gröna Mobilister begär tillsyn av ger för närvarande ingen miljöinformation till konsumenter enligt gällande regelverk. Om Energimyndigheten vid tillsynen ger leverantörerna tillåtelse att fortsätta att dölja denna information kommer Gröna Mobilister att överklaga beslutet till domstol.

Regelverket kring miljöinformation om drivmedel trädde i kraft den 1 oktober 2021. Drivmedelsleverantörer måste publicera information på webben om sina drivmedels klimatpåverkan, deras förnybara andel, råvarorna, samt om dessa råvarors ursprungsländer. På större mackar ska dekaler med sammanfattande information fästas vid påfyllnadsanordningen.

Gröna Mobilister argumenterar i rapporten Hur mycket miljöinformation om drivmedel har vi fått. Undantaget från kravet att fästa dekaler på mindre säljställen enligt 11 b § innebär inte ett undantag för den leverantör som driver dessa säljställen från kravet att ge konsumenter miljöinformation på webben enligt huvudregeln i 11 a §.

Det främsta skälet till att Gröna Mobilister ställer denna fråga på sin spets är principiell.
– Vi vill kunna lita på att Energimyndigheten står på konsumenternas sida, att de uppfyller sitt uppdrag att verkställa lagar och förordningar och se till att de efterlevs, säger Gröna Mobilisters ordförande Jesper Johansson.

För att Energimyndigheten ska kunna ta ett beslut som sedan kan granskas av domstol måste Gröna Mobilister välja ut enskilda leverantörer som de begär att myndigheten gör tillsyn av. Man riktar inte någon kritik mot dessa leverantörer. Flera av dem erbjuder hållbara drivmedel med mycket hög förnybar halt. Att ge korrekt miljöinformation om sådana drivmedel kan ses som marknadsföring.

De fyra drivmedelsföretagen man begär tillsyn av är:
Skelleftebränslen
OG Clean Fuels
Oskarshamns Energi
Biofuel Express