Foto: Gasum/arkiv Foto: Gasum/arkiv

Volvo, Scania och SÅ: ”Rädda den svenska skattebefrielsen för biogas”

”Rädda den svenska skattebefrielsen för biogas” — det skriver Sveriges Åkeriföretag ihop med Scania Sverige och Volvo Lastvagnar Sverige i en uppmaning till regeringen.

Den svenska skattebefrielsen på förnybar biogas som drivmedel för fordon är hotad. Orsaken är att EU:s beslut från 2020 om att förlänga den svenska skattebefrielsen fram till år 2030 har ogiltigförklarats av EU-domstolen.

Sveriges Åkeriföretag har därför ihop med Scania Sverige och Volvo Lastvagnar Sverige skickat följande uppmaning till energi- och näringsminister Ebba Busch, finansminister Elisabeth Svantesson, infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson samt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari:

”Biogasens skattebefrielse är nu hotad efter en dom i tribunalen från den 21 december 2022 där EU:s godkännande av den svenska skattebefrielsen för biogas förklarades ogiltig. Efter domslutet finns det en tidsfrist på två månader för EU-kommissionen eller Sverige att överklaga beslutet och begära att verkställigheten skjuts upp innan domen vinner laga kraft. Om domen verkställs så kommer Sveriges skattebefrielse att ogiltigförklaras i början av mars.

Vi vill uppmana er politiker att Sverige behöver överklaga domen och begära att verkställigheten skjuts upp. Detta för att skapa tid för regeringen, i samarbete med branschen, att omgående identifiera och vidta åtgärder för att stärka biogasens konkurrenskraft.

Att behålla den svenska skattebefrielsen för biogas är av största vikt, inte minst för transportsektorns omställning till fossilfrihet och för att nå Sveriges nationella klimatmål om att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010.

Långsiktiga spelregler är viktigt för svensk åkerinäring. Att den svenska skattebefrielsen för biogas nu är hotad skapar en stor osäkerhet på den svenska biogasmarknaden. Risken finns att det får betydande påverkan på åkerinäringen, inte minst för de åkerier som redan idag har biogasdrivna fordon i sin flotta eller de som är på väg att investera i denna typ av fordon. Hur marknaden för biogas som drivmedel kommer att påverkas i detalj är idag för tidigt att säga men att biogaspriset kommer öka om denna dom verkställs är en kraftigt negativ påföljd.

Ett ökat pris på biogas påverkar både ingångna och framtida avtal då transportkostnaden ökar för stora delar av näringslivet, vilket även bidrar negativt till inflationen. Det kommer även innebära att färre åkeriföretag vågar investera i dessa typer av fordon vilket kommer bromsa transportsektorns omställning till fossilfrihet.”

Om artikeln

Publicerad: 2023-02-28 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Miljö Politik Scania Skatter Volvo Lastvagnar