Obandad pall med ett litiumjonbatteri. Hela försändelsen saknar allt som krävs för transport av detta gods. Obandad pall med ett litiumjonbatteri. Hela försändelsen saknar allt som krävs för transport av detta gods.

MSB om transporter av litiumjonbatterier: ”Vi överväger åtgärder”

Kustbevakningen har varnat för det ökande antalet olagliga transporterna av begagnade litiumjonbatterier. De har även informerat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om att detta är ett snabbt eskalerande problem, men kommer MSB att agera? Svaret är ja, man överväger åtgärder.

Nyligen berättade vi om att transporter av begagnade litiumjonbatterier sker på ett olagligt sätt. Vi kontaktar MSB och frågar hur de ser på detta och de svarar att de anser att det ur säkerhetssynpunkt är oroande när litiumjonbatterier, liksom annat farligt gods, transporteras utan att bestämmelserna följs.

Litiumjonbatterier är en relativt ny produkt som används och transporteras mer och mer och MSB bedömer att det finns en viss okunskap i samhället om att litiumjonbatterier betraktas som farligt gods och att de omfattas av en rad villkor för att transporten ska ske på ett säkert sätt. Detta gäller även begagnade batterier som ska destrueras.

MSB försöker kontinuerligt sprida information om att batterierna är farligt gods och att bestämmelser måste följas och har därför publicerat en hel del information om litiumjonbatterier på sin hemsida.

Problematiken är inte unik för Sverige. Transporter av litiumjonbatterier som inte sker enligt bestämmelserna om farligt gods förekommer även på många andra ställen runt om i världen. MSB har bland annat informerats av deras kollegor i USA om att det även där finns liknande problem med sändningar av litiumjonbatterier vilka inte uppfyller kraven.

MSB överväger att kontakta olika branschorganisationer såsom Sveriges Åkeriföretag, Avfall Sverige, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund och Återvinningsindustrierna, för att informera om att litiumjonbatterier är farligt gods och att särskilda bestämmelser gäller vid transport. MSB kommer även att informera sin motsvarande myndighet i Norge, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, om den uppkomna situationen.

Inom ramen för MSB:s samordningsansvar av de myndigheter som har tillsynsuppdrag inom farligt godsområdet, kommer de att diskutera utvecklingen med den här typen av transporter på de olika samverkansforum som myndigheten driver.

MSB tror att mängden transporter av stora begagnade litiumjonbatterier kommer öka i framtiden då det inom EU arbetas mycket med en kommande batteriförordning. Den syftar till att modernisera batterilagstiftningen och att bidra till elektrifieringen med avsikt att uppnå EU:s klimatmål. Vill du läsa mer om den, finner du den här.

Finns det något krav på att batterierna innan de alls transporteras ska inspekteras och att ett inspektionsdokument ska medfölja under hela transporten?
– I ADR anges bland annat hur litiumjonbatterier ska klassificeras, förpackas, märkas och dokumenteras vid en transport på väg, säger MSB.

Litiumjonbatterierna indelas i tre olika typer
nya
begagnade som transporteras till återvinning
skadade
Olika förpackningsbestämmelser gäller för de olika varianterna.

Det är avsändaren som är ansvarig för att avgöra vilken typ av batteri som ska transporteras och avsändaren ska i det dokument (godsdeklaration) som ska finnas vid transport, ange om batteriet är begagnat eller skadat.

Innan transport genomförs ska avsändaren göra en utvärdering av batteriet. Dessutom ska avsändaren märka batterierna med en text som anger om batterierna är skadade eller om batterierna transporteras till återvinning.

Vi erfar att dessa batterier på skrotar i Norge säljs ”över disk”. Har skrotarna inget ansvar i det hela?
– Säljarna kan ofta vara en så kallad avsändare enligt reglerna för farligt gods. Med avsändare menas ett företag, organisation eller annan verksamhet som avsänder farligt gods för egen eller annans räkning. Om en transport utförs enligt ett transportavtal så är avsändaren den som anges som avsändare i avtalet, säger MSB.

Avsändaren ska försäkra sig om att:
Det farliga godset är rätt klassificerat och tillåtet för transport.
Endast godkända och lämpliga förpackningar och tankar används.
Godset är rätt märkt och etiketterat.

De handlingar som krävs för transporten överlämnas i spårbar form till transportören, exempelvis godsdeklaration, avslutar MSB.

Om artikeln

Publicerad: 2023-02-24 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR-transport Farligt gods Kustbevakningen Litiumjonbatterier Litiumtrp MSB Olaglig ADR-transport