Helt elektrifierad stadstrafik startar i Lund i augusti

I augusti 2023 startar Lunds nya stadstrafik med den för Skånetrafiken nya leverantören Keolis. Den nya trafiken innebär bland annat tystare elbussar utan avgasutsläpp.

Skånetrafikens hållbarhetsprogram handlar om att kunna leverera hållbara resor ur ett klimatperspektiv, hälsoperspektiv och socialt perspektiv.
– Klimatneutralitet, energieffektivitet, ren luft, minimalt buller, inga farliga kemikalier och socialt ansvarstagande hos leverantörskedjan är vårt fokus. Detta har präglat de krav vi ställer på de nya elbussarna som kommer att trafikera i Lunds stadstrafik, säger Carina Zachau (M), kollektivtrafiknämndens ordförande.

Tack vare större och bättre inredda bussar på linje 3, kommer utrymmet för resenärerna att öka. Den nya trafiken innebär flera fördelar för kunderna när tillgängligheten förbättras samt snabbare och enklare på- och avstigning. Dessa bussar kommer att ha fler platser för bättre tillgänglighet, jämfört med idag.

På- och avstigning kan vara ansträngande för de med begränsad rörlighet.
– Det löser vi genom att tack vare ett stort låggolv göra det enklare för äldre och även för rörelsehindrade eller personer med barnvagn att gå på och av. Detta är ju även något som alla resenärer har nytta av, säger Saman Tondnevis, affärsområdeschef buss på Skånetrafiken.

På grund av den förbättrade kapaciteten på fordonen på linje 3, kan Skånetrafiken köra färre bussar per timma i centrala Lund. Det minskar risken för ihopklumpning av bussar och bättre möjligheter för cyklister och gående att få plats i gaturummet.
– Vi förändrar linjenätet utifrån resenärernas behov och Lunds förutsättningar och tillväxt. Med de här förändringarna minskar vi risken för att bussarna kör i kö i centrum samtidigt som vi tar höjd för att köra fler turer i de nya bostadsområdena som byggs utanför centrum. Dessutom ställer vi nya höga krav på punktlighet och service, säger Saman Tondnevis.

Det nya avtalet, som sträcker sig till december 2035, stämmer väl överens med Lunds kommuns mål för klimat och energi och hållbart resande. Det övergripande målet inom klimat och energi är att Lund är en klimatneutral och fossilbränslefri kommun som är anpassad till ett klimat i förändring år 2030.

Ytterligare en nyhet är att kundvärdar kommer att finnas på plats för att hjälpa resenärer vid byten och vid trafikomläggningar, exempelvis vid vägbyggen.

Om artikeln

Publicerad: 2023-01-04 09:19
Kategori: Nyheter
Taggar: Buss Elbuss Elektrifiering Keolis Klimatmål Kollektivtrafik Lund Persontransport