Foto: Proffs/ariv. Foto: Proffs/ariv.

Regeringsuppdrag: Utvärdera behovet av ratsplatser

I Storbritannien har en omfattande undersökning gjorts av tillgängliga lastbilsparkeringar och hur mycket av dessas kapacitet som utnyttjas. I undersökningen kommer man fram till att de mest pressade situationerna finns i östra England som använder 95 procent av sin kapacitet. I East Midlands är kapacitetsutnyttjandet 92 procent. Trafikverkets regeringsuppdrag i Sverige gör samma undersökning, men med en annan metod.

Samtliga tre regioner som kontrollerats har överskridit den kritiska punkten på 85 procents kapacitet och nationellt ligger kapacitetsutnyttjandet på 83 procent. Studien som gjordes under mars 2022, visade att totlt 21 234 tunga ekipage var parkerade under natten inom fem kilometer.

Situationen och förhållandena för förarna visade sig vara dålig då det inte sällan saknas tvättmöjligheter, säkerhet och mat vilka är viktiga komponenter för en chaufförs välmåënde och för trafiksäkerheten i förlängningen.

I Sverige har Trafikverket fått ett regeringsuppdrag för samma sak. I deras planeringsinriktning som finns publicerad på hemsidan, återfinns den GAP-analys som genomförts. Där ingår bland annat en beskrivning av hur kapacitetsbehovet uppskattats framöver. Generellt är det svårt att veta och uppskatta beläggningsgrader och ledig kapacitet på våra rastplatser längs vägarna.
– Även om vi skulle ha tillgång till dynamisk realtidsdata för samtliga anläggningar, så krävs även motsvarande information för alla privata anläggningar runt om i landet för att få någon form av helhetsbild, säger Trafikverket.

Trafikverket har för avsikt att inleda ett pilotprojekt med start 2023, där de med hjälp av kameror och anpassade system samlar in data för beläggning och tillgänglig kapacitet i ett stråk av sammanhängande rastplatser. I pilotprojektet kommer den dynamiska realtidsdatan redovisas för chaufförer i form av VMS-system som placeras i stråket. Den insamlade datan finns också tillgänglig som ”öppen data”, för att möjliggöra för andra aktörer eller fordonstillverkare att inkludera informationen i sina egna system.

Syftet med pilotprojektet är dels att tillhandahålla en utökad servicenivå, dels att se om de med hjälp av systemet kan jämna ut beläggningsgraden och utnyttjandet av rastplatserna.
– Vår förhoppning är att hitta en metod som är tillämpbar i större skala. Vi känner också till att det på EU-nivå pågår ett arbete med att se över hur medlemsländerna hanterar anläggningsdata, både statisk och dynamisk, vilket kan komma att få en viss påverkan på hur vi på Trafikverket hanterar vår data, säger Trafikverket.

Vill du läsa mer om regeringsuppdraget, gör du det här.

Trafikverket har alltså inte genomfört någon ”på-plats”-bedömning eller beräkning av antalet rastplatser, privata anläggningar eller andra typer av möjliga lastbilsuppställningar samt hur beläggningsgrader ser ut på dessa, i anslutning till stamvägnätet (som är det regeringsuppdragets avgränsning).

Däremot har man kartlagt och inventerat lämplighet och kapacitet för samtliga av Trafikverkets anläggningar tillsammans med en uppskattad kapacitet för de övriga anläggningarna (huvudsakligen privata aktörer) längs stamvägnätet. Dessa siffror ligger sedan till grund för den GAP-analys som återfinns i planeringsinriktningen som finns publicerad på hemsidan via länken oven..

I den aktuella GAP-analysen framgår hur vi bedömt kapacitetsbehovet utifrån olika briststräckor. I de redovisade kartbilderna är bristerna beskrivna som ”stråk med behov av fler lastbilsparkeringar” och indelningen 10-20 platser samt 20-50 platser inom 1 h körtid.

Den analysen motsvarar i praktiken den som genomförts i England och som beskrivs i artikeln, det är enbart metoden som skiljer.
– Vi kommer också under 2023 uppdatera den tidigare inventeringen, och samtidigt undersöka hur vi kan förbättra säkerhet och kapacitet på de befintliga rastplatserna. Det kan till exempel handla om förbättrad och/eller närvarostyrd belysning eller omdisponering av befintliga ytor, avslutar Trafikverket.

Om artikeln

Publicerad: 2022-10-12 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Lastbilsparkering rastplatser Regeringsuppdrag Safety Parkings Socialdemokraterna Trafikverket