Valet 2022 är även ett vägval för en fungerande svensk åkerinäring. Foto: Ryno Quantz. Valet 2022 är även ett vägval för en fungerande svensk åkerinäring. Foto: Ryno Quantz.

Valet 2022 – Ett vägval för svensk åkerinäring

Utan en fungerande svensk åkerinäring fungerar inte samhället. Riksdagsvalet 2022 blir ett vägval där partierna måste ta ställning i flera viktiga frågor som till exempel kontroller på vägarna med en ny organisation, genomföra en energiomställning som fungerar för åkerierna och att rusta upp vägnätet. Det är bara några av 39 punkter vi tagit fram som är avgörande för hur åkeribranschen kan agera fram till 2030.

Åkerinäringen är en samhällsviktig bransch och avgörande för industri och handel, för sjukvård och varuförsörjning, för samhällsbyggande och även en viktig resurs för svenskt försvar.
– Åkerinäringen står inför sin största utmaning någonsin med omställningen till fossilfria godstransporter. En omställning som måste ske samtidigt som våra medlemsföretag stärker sin konkurrenskraft. Detta förutsätter politiska beslut kring bland annat energi, effektivitet, sund konkurrens och regelefterlevnad. Årets riksdagsval är otroligt viktigt för svensk åkerinäring, säger Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag (SÅ).

De svenska åkeriföretagen konkurrerar många gånger på en internationell marknad vilket innebär att konkurrens på lika villkor inom EU är avgörande. Regelverk och förutsättningar att bedriva åkeriverksamhet måste vara jämförbara för att säkra utvecklingen av svensk åkerinäring och samtidigt stärka näringslivets konkurrenskraft.

Resurser behöver öronmärkas för flera delar som rör svensk åkerinäring, bland annat gällande infrastruktur, omställning till fossilfrihet, kontroller på väg och införande av gemensamma regelverk.
– Vår bransch är oerhört mångfacetterad och många gånger är frågorna komplicerade, det finns både stora och små åtgärder där vi behöver politiker som är insatta och kan fatta rätt beslut, fortsätter Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag.
I Vägvalet 2022 har SÅ listat 39 åtgärdspunkter som man de anser behöver drivas igenom.

Här är sex av åtgärdspunkterna
För en effektiv kontrollverksamhet av den yrkesmässiga trafiken på väg behövs en överflyttning av resurser från Polismyndigheten och Transportstyrelsen till en helt ny organisation med helt nya personalkategorier
Säkra resurser för kontroll av efterlevnaden av de nya bestämmelserna i mobilitetspaketet för att undvika att det enbart blir en teoretisk produkt
Mer resurser behövs för att stärka befintlig väginfrastruktur och minska den underhållsskuld vi har på vårt vägnät och som fortsätter växa
Koordinera behovet av elektrifiering och laddinfrastruktur för åkerinäringen. Det behövs ett helhetsperspektiv kring utbyggnad, tillgång och betalning av laddinfrastruktur
– Minska samhällets sårbarhet och värna samhällets robusthet i klimatarbetet genom att säkra en ökad och stabil tillgång på energi och drivmedel. Både alternativa och fossila drivmedel måste vara konkurrensmässigt hållbara i en övergångsperiod
Fortsätt verka både nationellt och på EU-nivå för att den svenska åkerinäringen får förutsättningar att bedriva sin verksamhet i konkurrens baserad på kvalitet och miljö, och inte baserad på social dumpning av utländska aktörer med dåliga arbetsvillkor

Ni hittar samtliga 39 åtgärdspunkter här.