Fordonen på bilden har inget med artkelinnehållet att göra. Foto: Proffs, arkiv Fordonen på bilden har inget med artkelinnehållet att göra. Foto: Proffs, arkiv

SD vill att tidsgränsen för klampning tas bort

"Likhet inför lagen är en viktig princip"

I april i år överlämnade regeringen en proposition till riksdagen som i huvudsak innebär att lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd, klampning, kompletteras så att åtgärder enligt lagen ska få vidtas i fler fall än i dag. Propositionen har sin grund i de förändringar som sker i samband med införandet av mobilitetspaketet. Sverigedemokraterna, SD, ställer sig i huvudsak bakom förslaget men vill att man samtidigt ser över tidsgränsen för klampning som idag är maximalt 36 timmar.

I propositionen föreslås att lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd kompletteras så att åtgärder enligt lagen ska få vidtas i fler fall än i dag.

Åtgärder – omhändertagande av vissa föremål eller fastlåsning av fordon (klampning) – får enligt lagen bland annat vidtas i syfte att säkra så att sanktionsavgifter blir betalda.

Förslaget innebär att omhändertagande eller klampning får ske när beslut om förskott och om att färden inte får fortsätta har meddelats i fråga om sanktionsavgift som ska påföras när vissa handlingar inte visas upp vid en vägkontroll.

Specifikt rör det handlingar som krävs enligt bestämmelser om utstationering av förare inom vägtransportområdet eller enligt bestämmelser om internationella vägtransporter och annan yrkesmässig trafik med fordon som är registrerade i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Den förslagna ändringen berör däremot inte den maximala tidsgränsen för klampning som idag är 36 timmar. Den ordalydelsen har inte ändrats i förslaget.

Sverigedemokraterna, SD, är inte riktigt med på noterna i det fallet och skriver i en kommittémotion att 36-timmarsgränsen bör tas bort och att ”klampningen bör kvarstå till dess att grunden för klampningen har åtgärdats”.

SD menar att tidsgränsen för klampning i samband med administrativa brister allt för ofta får effekten av att åkeriet väntar ut tiden och när klampen är upplåst och polisen lämnar platsen försvinner, i allt för många fall, också ekipaget från platsen.

För den seriösa transportnäringen är det ett problem när aktörer som bryter mot regelverket avviker utan att göra rätt för sig, skriver SD i motionen och pekar på att man i flera andra europeiska länder kvarhåller fordonet till dess brister är åtgärdade och eventuella böter/sanktionsavgifter är betalda.

”För att säkerställa en sund konkurrens ser vi att det bör gälla likartade villkor för de utländska aktörer som väljer att bryta mot regelverket här i Sverige det vill säga att klampningen kvarstår tills dess att grunden för klampningen har åtgärdats. Likhet inför lagen är en viktig princip som skall vara vägledande i arbetet med att skapa en sund transportnäring med schyssta villkor.”, skriver SD avslutningsvis i sin motion.

Lagändringen som propositionen handlar om föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Här kan du läsa propositionen i sin helhet.

Om artikeln

Publicerad: 2022-05-05 15:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Klampning Motioner Schysta villkor Sverigedemokraterna Utsationeringsavtal