Genrebild. Foto: Göran Rosengren, arkiv Genrebild. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Regeringsuppdrag i syfte att motverka brevlådeföretag i transportbranschen

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att analysera och föreslå vilka ytterligare krav som bör ställas på ett företag som bedriver eller har för avsikt att bedriva yrkesmässig trafik i Sverige när det gäller krav på etablering.

I analysen ska en kartläggning av svenska transportföretags verksamhet i relation till det krav på etablering som anges i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG ingå.

Transportstyrelsen ska även göra en internationell utblick om vilka krav på etablering som har införts i andra av EU:s medlemsstater.

Utgångspunkt i analysen ska vara att främja konkurrens på likartade villkor och goda arbetsvillkor för förare genom motverkandet av brevlådeföretag.

I analysen ska Transportstyrelsen också beakta och redovisa reglernas påverkan på företagens tillväxt, konkurrenskraft samt innovations och omställningsförmåga.

Transportstyrelsen ska lämna författningsförslag samt redovisa en konsekvensanalys av dessa i enlighet med 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Transportstyrelsen ska vid uppdragets genomförande ge arbetsmarknadens parter, branschorganisationer och berörda myndigheter möjlighet att lämna synpunkter. I de fall föreslagna förändringar eller kompletteringar berör andra myndigheters ansvarsområden ska förslagen vara gemensamt framtagna av berörda myndigheter.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 december 2022.

Läs mer om uppdraget här!

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-24 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Brevlådeföretag Regeringsuppdrag Schysta villkor Transportstyrelsen