Foto: Edströms gymnasiet. Foto: Edströms gymnasiet.

Edströmska gymnasiet först att bli Transportcollege

Nu har Edströmska gymnasiet i Västerås tagit emot Sveriges första certifiering som Transportcollege. Det firades på skolan i närvaro av representanter från både kommun och transportbranschen. De största vinnarna är eleverna som får ett kvitto på utbildningens höga kvalitet.

Det här är ett kvitto på att fordons- och transportprogrammet håller en hög kvalitet och kan erbjuda eleverna den kompetens som transportbranschen efterfrågar, säger Christian Eklund, biträdande rektor som ansvarar för fordons- och transportprogrammet på Edströmska gymnasiet.
– Extra roligt är det att vi kan stärka samverkan mellan skolorna och transportbranschen, säger han.

Transportcollege är ett pilotprojekt som Transportföretagen har genomfört för att kvalitetssäkra den gymnasiala transportutbildningen som erbjuds som en del inom fordons- och transportprogrammet. Collegekonceptet har kommit att bli ett kvalitetsledningssystem med sex kriterier med olika indikatorer som ska uppfyllas för att nå kriteriet.

College har blivit den kvalitetsstämpel som skolor och bransch vill ha på utbildningarna.
– Genom college byggs ett effektivt samarbete upp mellan skola, politiker och branschen lokalt. Vi har därför efter ett noga uppstartsarbete jobbat fram ett pilotprojekt med syfte att etablera Transportcollege – ett kvalitetssystem för svenska transportutbildningar, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Kriterierna anpassas efter utbildningens behov, men ska säkerställa utbildningarnas kvalitet gentemot elever, lärare och företag. Fyra gymnasieskolor har deltagit. Utfallet av pilotprojektet är mycket gott då samverkan stärkts mellan pilotskolorna och transportbranschen och projektets styrgrupp föreslår att konceptet för ”Transportcollege” permanentas.

Transportföretagen kommer inom kort att introducera fler Transportcollege, näst på tur står Bäckadalsskolan i Jönköping.

Kriterierna är uppdelade på 6 olika fokusområden
Ett Transportcollege stärker kompetensförsörjningen
Ett Transportcollege samverkar med transportbranschen
Ett Transportcollege arbetar med kvalitetssäkring och har nöjda elever
Ett Transportcollege kompetensutvecklar yrkeslärarna
Ett Transportcollege har ändamålsenliga fordon, teknisk utrustning och lokaler
Ett Transportcollege ger eleverna ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande