Trafikutskottets ordförande efterlyser vägslitageavgift

"Borde vara klappat och klart"

Trafikutskottets ordförande, Jens Holm (V), har via en interpellation till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), ställt frågan om ministern avser att ta initiativ till en vägslitageavgift på tunga transporter. En överenskommelse mellan Sveriges Åkeriföretag och Tågföretagen borde enligt Holm innebära att allt är ”klappat och klart” för regeringen att införa den avståndsbaserade avgiften.

Jens Holm inleder sin interpellation med att förklara att transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser, och att utsläppen enligt det klimatpolitiska ramverket ska minska med minst 70 procent till 2030.

Att flytta över godstransporter från väg till järnväg och sjöfart är en prioriterad del i arbetet med att nå transportsektorns mål, men hittills fattade beslut och åtgärder har varit otillräckliga för att någon större överflyttning ska ske. Enligt flera bedömare är en vägslitageavgift, även kallad kilometerskatt, den åtgärd som snabbast skulle ge den största minskningen av utsläpp av växthusgaser inom transportsektorn, skriver interpellanten.

Han påpekar att den tidigare S-MP-regeringen aviserade ambitionen att man skulle återkomma med en inriktningsproposition före mandatperiodens slut. Så skedde aldrig, trots det alltmer ökade behovet av klimatstyrande åtgärder för att minska utsläppen inom transportsektorn.

Vänsterpartiet har under lång tid förespråkat en avståndsbaserad skatt på tunga lastbilar som de menar ”träffsäkert ska vara möjlig att differentiera”. ”Förutom den klimatnytta en sådan beskattning skulle kunna medföra ser vi stora vinster med att svenska och utländska lastbilar skulle kunna beskattas på lika villkor och att myndigheter skulle ges bättre möjligheter att, genom ett automatiserat avläsningsbart system, upptäcka den illegala lastbilstrafiken”, förklarar Jens Holm.

Promemorian ”En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik” remitterades under 2018 och därmed har redan en grund lagts för att ett förslag om avståndsbaserad beskattning av tung lastbilstrafik bör kunna läggas fram i riksdagen i närtid.

I stället för att agera har den nuvarande S-MP-regeringen tillsatt ytterligare en utredning, ”Nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg”, som skulle ha avrapporterats i september 2021 men som nu är förlängd till mars 2022, konstaterar Jens Holm.

I förra veckan kom Sveriges Åkeriföretag och Tågföretagen överens om hur svenska godstransporter ska kunna bli effektivare och hur utsläppen ska minska. Det unika med överenskommelsen, menar Holm, är att de är överens om att en vägslitageavgift på lastbilstransporter bör införas.

”Denna viktiga överenskommelse torde undanröja det sista motståndet mot en avståndsbaserad avgift på tunga vägtransporter. Med andra ord borde allt vara klappat och klart för regeringen att lägga fram det styrmedel som snabbast kan minska transportsektorns utsläpp: en vägslitageavgift.”.

Frågan till Tomas Eneroth lyder; ”Avser ministern att ta initiativ till en vägslitageavgift på tunga transporter?”.

Senast den 18 november ska ministern svara Jens Holm.

Om artikeln

Publicerad: 2021-11-04 11:05
Kategori: Nyheter
Taggar: Interpellationer Jens Holm Kilometerskatt Socialdemokraterna Tomas Eneroth Vägslitageavgift Vänsterpartiet