Transportstyrelsen om Transscandinavianfallet:

”Oerhört allvarligt”

I mitten av förra veckan välter ett trailerekipage på E4 vid Gränna. Ekipaget hamnar på den mötande, södergående körbanan. Att olyckan sker mycket tidigt på morgonen när trafiken är gles, kan sannolikt ha sparat människoliv. Transportstyrelsen berättar om turerna om och kring företaget.

Kombinationen speditören Ntex och Transscandinavian som äger dragbilen, har vi tidigare skrivit om när det blivit fel. I artikeln om olyckan finns länkar till dessa artiklar, men det finns andra händelser som media inte har publicerat.

Med stora sanktionsavgifter utfärdade av Transportstyrelsen i bagaget samt incidenter även i Norge, ställs frågan om varför tillståndet ännu inte dragits in och därmed gjorde den senaste olyckan möjlig – tack och lov utan dödsfall. Det kan Transportstyrelsen berätta mer om vilket följer nedan.

På Transportstyrelsen ser vi mycket allvarligt på de uppgifter som framkommit i medierna gällande olyckan vid E4 Gränna. Att föraren enligt uppgifter har somnat vid ratten och att det även varit narkotika inblandat, är oerhört allvarligt och inte minst en direkt livsfara för medtrafikanterna.

Att olyckan har skett med en tung lastbil med släp gör att faran blir ännu större. Vi vet inte de exakta omständigheterna i det här fallet. Däremot har vi sett att det här företaget och dess systerbolag, men även andra företag där samma personer förekommer, vid upprepade tillfällen haft förare som gjort sig skyldiga till att ha brukat någon annans förarkort.

Att köra med någon annans förarkort i färdskrivaren är något vi tyvärr vet görs för att systematiskt fuska och dölja för kontrollmyndigheter som Polisen och Transportstyrelsen att föraren har betydligt längre körtider än det vid en första anblick ser ut som, fortsätter man. Därför är den typen av överträdelser särskilt uppräknad i EG-förordningen (1071/2009, bilaga IV, punkt 6) som en av de mest allvarliga överträdelserna.

Transportstyrelsen har under våren 2021 utfört en tillsyn mot företagets godstrafiktillstånd. Ärendet inleddes i och med att företagets dåvarande trafikansvarige avanmälde sig från uppdraget och de anmälde samtidigt den nuvarande ägaren och styrelseledamoten som ny trafikansvarig, men den anmälan avslogs med anledning av att personen inte erlagt godkända prov för yrkeskunnande hos Trafikverket för att kunna vara trafikansvarig.

Företaget anmälde då åter den andra personen som trafikansvarig vilket Transportstyrelsen avslog på grund av att vi under tiden däremellan inlett ett tillsynsärende gällande dennes goda anseende. Detta på grund av bland mycket annat missförhållanden gällande fusk med dubbla förarkort som skett delvis i det aktuella företaget, men även i andra egna företag där han varit trafikansvarig. Han förklarades olämplig att bedriva yrkesmässig trafik i 5 år vilket är den maximala spärrtiden vi har möjlighet att ge.

Detta ledde till att ett annat företags tillstånd återkallades. Företaget anmälde därefter en annan person som trafikansvarig konsult vilket vi den 25 maj 2021 godkände. Han är idag trafikansvarig och därmed ytterst ansvarig för företagets transportverksamhet. Detta innebär bland annat att lägga körscheman som gör att föraren har möjlighet att följa regelverket för kör- och vilotider. Görs detta på ett riktigt sätt så finns det heller ingen anledning för föraren att använda någon annans förarkort.

I januari 2020 beslutade Transportstyrelsen att förklara den tidigare trafikansvarige och dåvarande ägaren (Jonas Carlsson, red.anm.), som olämplig att bedriva yrkesmässig trafik till och med januari 2023. Detta på grund av upprepade överträdelser där vi konstaterat att deras förare kört med annans förarkort. Överträdelserna skedde i systerbolaget Transscandinavian Carriers där också tillsynen gjordes. Det ledde till att han fick avyttra aktier i de två företagen, lämna styrelsen och att han inte längre kan vara trafikansvarig för något företag.

För att Transportstyrelsen ska kunna vidta åtgärder mot trafiktillståndet krävs det att det kommer en dom, en ordningsbot eller en sanktion som visar att någon form av brott har begåtts. Vi har i dagsläget inte fått in någon underrättelse som är kopplad till olyckan, men kommer naturligtvis att följa det rättsliga efterspelet.

Transportstyrelsen har vid en olämpligförklaring av trafikansvarig skyldighet att underrätta tillståndshavaren om att de inte uppfyller kraven. Därmed ges då en möjlighet att anmäla en ny trafikansvarig och vidta åtgärder så att den olämplige inte längre omfattas av prövningen. Gör de inte detta, återkallas tillståndet.

Stena Rederi som sedan 2020 äger 75 procent av Ntex, kommenterar inte händelsen utan hänvisar oss till Ntex ledning.
– Det betyder inte att vi inte engagerar oss i saken, avrundar Stena Rederi.