Interpellation

”Allvarligt systemfel inom åklagarväsendet”

Inrikesminister Mikael Damberg (S) kallas till interpellation av Thomas Morell (SD), som vill veta vilka åtgärder statsrådet och regeringen avser att vidta för att säkerställa kompetensen hos Åklagarmyndigheten inom vägtrafikområdet och i synnerhet gällande den lagstiftning som rör yrkestrafik. Mikael Damberg svarar att han kommer att följa utvecklingen noga.


Interpellationen tar avstamp ur tidningen Proffs ledare ”Manipulation kostade 320 000 i Danmark, men inget i Sverige”. En åklagare lägger ner ett ärende där det utländska fordonets färdskrivare hade manipulerats och AdBlue-systemet innehöll endast vatten. Tillika misstänktes otillåtet cabotage. Föraren misstänktes för drograttfylla, men klarade sig under tillåten gräns. Åklagaren lade ner ärendet och hävde beslaget av fordonet med hänvisning till proportionalitesprincipen.

I sin fråga till inrikesministern förklarar Thomas Morell vikten av ett fungerande AdBlue-system, att det ökar utsläppen och att utsläppen avgör i vilken skatteklass fordonet ska hamna. Dessutom är det straffbelagt att manipulera det systemet. Han förklarar vidare trafiksäkerhetsriskerna samt att manipulationen leder till att de seriösa åkerierna utsätts för en osund konkurrens och säger att på samma sätt är otillåtet cabotage ytterligare ett problem för den seriösa åkerinäringen.

Thomas Morell beskriver kortfattat om det aktuella ärendet vi skrivit om och att det påkoms med samtliga nämnda brister vilket rimligtvis borde rendera i kännbara straff. Istället väljer åklagaren att lägga ner ärendet med motiveringen med hänvisning till att det ”inte var en proportionerlig åtgärd i förhållande till vilka brott som chauffören var misstänkt för.” En ytterst märklig motivering, tycker Thomas Morell och konstaterar att det inte är första gången det sker.

Detta menar han tyder på en ”omfattande kompetensbrist inom Åklagarmyndigheten” som leder till minskat förtroende för samma myndighet. Han fortsätter: ”Vi kan åtminstone konstatera ett allvarligt systemfel inom åklagarväsendet.” Det finns även en risk att poliser slutar rapportera även uppenbara fall av brott, en utveckling som för en rättsstat är katastrofal, enligt Thomas Morell.

Han avrundar med att fråga vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att säkerställa kompetensen hos Åklagarmyndigheten inom vägtrafikområdet och i synnerhet gällande den lagstiftning som rör yrkestrafik?

I sitt svar beskriver inrikesminister Mikael Damberg hur rättsprocessen fungerar. Och att det måste ”finnas utrymme för prioriteringar för att rättsväsendets resurser ska koncentreras till de uppgifter som är mest angelägna och gör störst nytta.” Hotet mot trafiksäkerheten ska tas åp allvar, understryker han.

Därefter räknar han upp de åtgärder man vidtagit för att skapa ordning och reda på vägarna samt hänvisar till utredningen regeringen nu fått om effektivare kontroller av yrkestrafik vars förslag nu bereds inom Regeringskansliet.

Mikael Damberg avrundar och säger att det är en prioriterad fråga för regeringen att de brottsbekämpande myndigheterna har rätt kompetens för att kunna beivra brott, även brott inom yrkestrafiken. Han avser att följa utvecklingen noga.

Vill du läsa frågan i sin helhet tillsammans med hela svaret, heter den ”2020/21:626 Kompetensen inom Åklagarmyndigheten”.