Foto: Göran Rosengren/arkiv.

Utredning visar: 2-axliga dragbilar mer olycksbenägna

"Treaxliga dragbilar måste inkluderas i förslagen"

Regeringen gav Transportstyrelsen i uppdrag att ur ett säkerhetsperspektiv utreda korta lastbilar med två eller tre axlar med tillkopplad påhängsvagn. Transportstyrelsens resultat kom i oktober 2020. Vetenskap och Erfarenhet i Trafiksäkerhet (VETA), har inkommit med ett remissvar Båda konstaterar att korta dragbilar är inblandade i fler olyckor. Transportstyrelsen inkluderar inte dragbilar med fler än två axlar medan VETA anser att det måste man göra.

 

Korta dragbilar (tvåaxliga sådana) med trailers upplevs som överrepresenterade när det gäller avåkningar i halt väglag. Det är inte ovanligt att fordonskombinationen viker sig som en fällkniv och olyckan är ett faktum. Regeringen gav 2018 Transportstyrelsen i uppdrag att utreda säkerhetshöjande åtgärder för korta dragbilar.

Transportstyrelsens utredning kom i oktober 2020. Där läser vi att ”olycksriskerna för lastbilar registrerade i utlandet är högre än för svenskregistrerade dragbilar och lastbilar om man ser till de olyckor som Sveriges kommuners räddningstjänster har larmats ut på.”

Man ser dock att detta inte helt kan hänvisas till konstruktionsskillnaderna. En faktor som sannolikt har stor betydelse är ”förarnas kunskaper om riskerna som kan uppstå på vintervägar och erfarenheter av hur fordonskombinationen beter sig på sådana vägar.”

Att bara generellt säga att ett ökat drivaxeltryck löser problemet, går inte heller eftersom vad ett tillräckligt drivaxeltryck är, påverkas av flera faktorer såsom däckets utformning, väglaget och fordonskombinationens faktiska vikter.

Transportstyrelsens förslag för 2-axliga tunga lastbilar med en drivande axel och med en eller flera tillkopplade släpvagnar är:
1) Minst 25 procent av den sammanlagda bruttovikten belastar den drivande axeln, eller…
2) släpvagnarnas sammanlagda bruttovikt ska inte överskrida lastbilens bruttovikt med en faktor som är högre än 1,5 gånger.
Förslaget är att kravet ska gälla perioden 1 december–31 mars.

Utredningen drar även slutsatsen att det inte är möjligt att införa nationella särkrav som hindrar andra fordon som godkänts i ett annat EU-land, att köra här.

VETA anser att Transportstyrelsens förslag är bra, men i sitt remissvar har man framför allt två invändningar, nämligen att Transportstyrelsens förslag inte ska begränsas av särskilda datum utan istället gälla villkorslöst för korta dragbilar vid vinterväglag.

Transportstyrelsens andra förslag gällande den sammanlagda bruttovikten, anser VETA ”medger en alltför generös bruttovikt för en obelastad kort dragbil.” Det behövs en alternativ regel till 25 procentsregeln” och man anser att rubricerad regel ska gälla året runt oavsett antal axlar på dragbilen.

Dragbilar med tre eller fler axlar inkluderas inte i Transportstyrelsen förslag med hänvisning till att dessa har bättre förutsättningar och kan lyfta boggin för att öka trycket på drivaxeln. VETA pekar här på att ”med lyft axel blir hjulbasen katastrofalt kort och samtidigt momentarmen, avståndet mellan styrhjulen och vändskivan, längre än hjulbasen, vilket leder till en mycket vansklig instabilitet samt kraftigt reducerad styrförmåga. Detta bör beaktas för hela året.”

VETA sammanfattar sitt svar med att konstatera att andelen korta dragbilar på vägarna har ökat markant under senare år genom att flera utländska åkerier, huvudsakligen från östra Europa, utför tredjelandstrafik i Skandinavien och har gått över till korta, treaxliga dragbilar. ”En förklaring kan vara norska polisens agerande mot ekipage som fastnar i uppförsbackar och blockerar vägarna.”

Under den allra senaste tiden har dessutom andelen 62- tons så kallade link kombinationer med korta tre-axlade utlandsregistrerade dragbilar ökat markant. Detta talar starkt för att de föreslagna reglerna inte bara ska gälla 2-axlade dragbilar.

Summering av VETA:s synpunkter avseende regelförslagen:
1) VETA:s remissgrupp anser att kraven skall gälla året om
2) VETA:s remissgrupp anser att kravet enligt 25-procentsregeln skall gälla villkorslöst för korta dragbilar vid vinterväglag. Om kravet inte uppfylls gäller körförbud till dess att vägen är säker
3) VETA:s remissgrupp anser att regelförslagen inte skall begränsas till 2-axlade last- och dragbilar, utan även gälla för 3- eller fler axlade bilar. Förslagsalternativen ska dessutom vara bruttoviktsmaximerande, dock olika för olika typer kombinationer och väglag.

 

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-03 12:24
Kategori: Nyheter
Taggar: Korta Dragbilar Regeringen Socialdemokraterna Transportstyrelsen VETA